Shale Gas Extraction in Poland in the Context of Sustainable Development

Wydobycie gazu łupkowego w Polsce w kontekście zrównoważonego rozwoju

Jakub Kronenberg

Department of International Economics, Faculty of Economics and Sociology, University of Lodz, POW 3/5, 90-251 Lodz, Poland
E-mail: kronenbe@uni.lodz.pl

Abstract

In June 2010 Poland was electrified by the big news: the country claimed to hold the largest shale gas reserves in Europe. Following the enthusiastic approach of the government and extractive companies, the public discourse has focused on the expected economic and geopolitical benefits of shale gas extraction. Meanwhile, the broader context of sustainability tends to be neglected. Some recent references to sustainable development in the context of shale gas extraction in Poland indicate that this concept needs a more thorough understanding. This article explores the following three aspects of sustainable development that need to be considered in the discussions on shale gas extraction in Poland. (1) Will the extracted natural capital be replaced with other forms of capital to ensure the well-being of future generations? (2) Will the formal institutions ensure that extractive companies prevent and mitigate all real and potential negative effects resulting from shale gas extraction? (3) How will the contribution of shale gas extraction to human well-being and national wealth be measured? The above issues link to important theoretical considerations within the concept of sustainable development, such as the weak vs. strong sustainability dilemma, internalizing external costs, and sustainability indicators (e.g. greening the GDP). 

Key words: shale gas, weak vs. strong sustainability, externalities, greening GDP, resource curse

Streszczenie

W czerwcu 2010 roku okazało się, że Polska może posiadać największe złoża gazu łupkowego w Europie. Entuzjastyczne reakcje rządu i firm wydobywczych ukierunkowały dyskusję polityczną na oczekiwane ekonomiczne i geopolityczne korzyści związane z wydobyciem gazu łupkowego. Zaniedbano tym samym szerszy kontekst zrównoważonego rozwoju. Niedawne odniesienia do zrównoważonego rozwoju w kontekście wydobycia gazu łupkowego w Polsce pokazują, że koncepcja ta jest często nadużywana i wymaga głębszego zrozumienia. Niniejszy artykuł przedstawia trzy zagadnienia kluczowe z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju, do których powinny odnieść się dyskusje na temat wydobycia gazu łupkowego. (1) Czy wykorzystany kapitał naturalny zostanie zastąpiony innymi formami kapitału, które będą mogły posłużyć jako podstawa dobrobytu przyszłych pokoleń? (2) Czy instytucje odpowiedzialne za zarządzanie procesem wydobycia zadbają o to, by firmy wydobywcze zapobiegały i usuwały negatywne skutki procesu wydobycia gazu łupkowego? (3) Jak będzie mierzony wkład wydobycia gazu łupkowego we wzrost dobrobytu i bogactwa? Zagadnienia te nawiązują do podstaw teoretycznych koncepcji zrównoważonego rozwoju, takich jako rozróżnienie między słabą i silną koncepcją zrównoważonego rozwoju, internalizacja kosztów zewnętrznych oraz wskaźniki zrównoważonego rozwoju (np. zazielenianie PKB).

Słowa kluczowe: Gaz łupkowy, słaba a silna koncepcja zrównoważonego rozwoju,  koszty zewnętrzne,  zazielenianie PKB, przekleństwo zasobów naturalnych

Problemy Ekorozwoju 9(2)2014: 113-120

PDF (FULL PAPER)