Role of Religion as a Social Institution in Sustainable Development: View from Ukraine

Znaczenie religii i instytucji społecznych w kontekście rozwoju zrównoważonego – przykład Ukrainy

Inna Semenenko*, Ruslan Galgash**

*Department of Enterprise Economics, Volodymyr Dahl East Ukrainian National University
**Director of Institute of Management, Volodymyr Dahl East Ukrainian National University, kv. Molodizhny 20-a, Luhansk, 91034, Ukraine
E-mails: isemenenko@ukr.net, galgash@mail.ru

Abstract

The paper presents preconditions of present social institutions in Ukraine in connection with the necessity to implement the idea of sustainable development. Similarity of basic religious norms with terms of sustainable development concept has been indicated. The role of religion as a social institution in spreading and implementation of the global idea of sustainable development in Ukraine has been substantiated. The necessity to introduce the religious and cultural values into systems of upbringing of people for support of the world community’s sustainable development has been postulated.

Key words: sustainable development, social institution, religion, system of upbringing, religious and cultural values

Streszczenie

W artykule omówiono uwarunkowania obecnych instytucji społecznych na Ukrainie w kontekście konieczności wprowadzenia idei zrównoważonego rozwoju. Wskazano na podobieństwo podstawowych norm religijnych z wytycznymi odnoszącymi się do zrównoważonego rozwoju. Udowodniono znaczącą rolę, jaką na Ukrainie mogą odegrać instytucje religijne i społeczne. Wrócono uwagę, na konieczność uwzględniania wartości religijnych i kulturowych w procesach edukacyjnych i wychowawczych, aby lepiej wspierać zrównoważony rozwój globalnej społeczności.

Słowa kluczowe: rozwój zrównoważony, instytucje społeczne, religia, wychowanie,  wartości religijne i kulturowe

Problemy Ekorozwoju 9(2)2014: 65-72

PDF (FULL PAPER)