Eco-energy Anthropopressure in the Agricultural Landscape

Antropopresja eko-energetyczna w krajobrazie rolniczym

Elżbieta Jolanta Bielińska*, Barbara Futa*, Stanisław Baran*, Lucjan Pawłowski**

*Institute of Soil Science, Environment Engineering and Management, Faculty of Agrobioengineering, University of Life Sciences in Lublin,   Leszczyńskiego St. 7, 20-069 Lublin, Poland
**Institute of Environmental Protection Engineering, Faculty of Environmental Engineering, Lublin University of Technology, Nadbystrzycka St. 40 B, 20-618 Lublin, Poland
E-mails: elzbieta.bielinska@up.lublin.pl, barbara.futa@up.lublin.pl,  stanislaw.baran@up.lublin.pl, l.pawlowski@pollub.pl

Abstract

Eco-energy anthropopressure specifically affects the agricultural landscape, but is essential for society to survive and grow. While developing new dependencies and demonstrating large transgressions against the present state, eco-energy investments affect redefinition of the identity of place, society and landscape. This paper discusses management of eco-energy anthropopressure with regard to the sustainable development of society and the economy. Projects of infrastructure modernisation related to construction of renewable energy sources should consider an assessment of anthropopressure trends, which facilitate definition of priorities in measures exemplified by subsequent investments, considering their economic, environmental and social aspects. The criteria of eco-energy anthropopressure constitute the bases of analyses and guidelines when planning new undertakings. The positive trend of anthropopressure is a condition verifying the correctness of eco-energy engineering development. Application of enzymatic indicators enabling quantification of anthropogenic transformations, along with the ecological results of protective measures related to the generation of renewable energy allow for the long-term monitoring and identification of trends.

Key words: anthropopressure, eco-energy, agricultural landscape, sustainable development, ecological ethics

Streszczenie

Antropopresja ekoenergetyczna, aczkolwiek wywołująca określony wpływ na krajobraz rolniczy, jest niezbędna do przetrwania i rozwoju społeczeństwa. Inwestycje ekoenergetyczne budując nowe zależności i wykazując dużą transgresję w stosunku do stanu obecnego, wpływają na redefinicję tożsamości miejsca, społeczeństwa i krajobrazu. W artykule omówiono zarządzanie antropopresją ekoenergetyczną w kierunku zrównoważonego rozwoju społeczeństwa i gospodarki. Projekty modernizacji infrastruktury związane z budową źródeł energii odnawialnej powinny uwzględniać ocenę trendu antropopresji, co ułatwi określenie priorytetyzacji w działanich egzemplifikujacych się kolejnymi realizacjami inwestycji, uwzględniającymi aspekty ekonomiczne, środowiskowe i społeczne. Kryteria antropopresji ekoenergetycznej stanowią podstawę przy przygotowaniu analiz i wytycznych do planowania nowych przedsięwzięć. Warunkiem sprawdzającym poprawność rozwoju ekoenergetyki jest pozytywny trend antropopresji. Zastosowanie wskaźników enzymatycznych umożliwiających kwantyfikację przemian antropogenicznych oraz ekologicznych efektów realizacji zabiegów ochronnych związanych z wytwarzania energii odnawialnej pozwala na monitoring długookresowy oraz identyfikację trendów.

Słowa kluczowe: antropopresja, ekoenergia, krajobraz rolniczy, zrównoważony rozwój, etyka ekologiczna

Problemy Ekorozwoju 9(2)2014: 99-111

PDF (FULL PAPER)