Drinking Water Consumption in Cracow – an Assessment from a Sustainable Development Perspective

Konsumpcja wody pitnej w Krakowie – próba oceny z perspektywy zrównoważonego rozwoju

Tomasz Stypka, Katarzyna Berbeka

Cracow University of Technology, Institute of Thermal Engineering and Air Protection, ul. Warszawska 24, 31-155 Krakow, Poland
E-mail: stypka@gmail.com

Abstract

The article assesses, from a sustainable development perspective, the current consumption model for drinking water in Krakow. Based on the available literature, it evaluates the quality of tap water in Krakow and compares it with the standards for bottled water. Next it assesses the economic consequences for the average city resident who decides to drink bottled water. The total energy demand for the production, distribution and consumption of bottled water is estimated and is compared to the household energy consumption.

The environmental impact for the current water consumption model in Krakow is estimated by summing the waste reaching landfills, energy consumption, carbon dioxide emission, and Eco-Indicator 99 H/A points. These estimates were calculated based on the data in the reviewed literature revised for the actual quantities of consumed bottled water and bottle recycling levels in Krakow. The potential environmental savings for the city related to an annual reduction of 1 litre of bottled water consumed by an average resident by is also calculated. The different water consumption scenarios are assessed using the multi-criteria Analytic Hierarchy Process (AHP) to see how compliant they are with sustainable development.

Key words: Krakow, sustainable development indicators, LCA, bottled water, PET, AHP

Streszczenie

Artykuł szacuje, z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju, aktualny model konsumpcji wody w Krakowie. Na podstawie literatury, ocenia jakość wody wodociągowej w Krakowie, którą porównuje z wymaganiami stawianymi wodzie butelkowanej. Następnie, ocenia efekty ekonomiczne dla przeciętnego mieszkańca miasta decydującego się pić wodę butelkową. Oszacowano energochłonność produkcji, transportu i konsumpcji wody butelkowanej oraz oceniono skalę tej energochłonności w porównaniu z ilością energii zużywanej w gospodarstwach domowych.

Efekty ekologiczne aktualnego modelu konsumpcji wody w Krakowie oszacowano licząc  strumień trafiających na składowisko odpadów, energochłonność skumulowaną, emisję dwutlenku węgla, punkty Eco-indykator99 H/A. Szacunki te zrobiono na podstawie danych literaturowych adaptowanych do aktualnych ilości konsumowanej w Krakowie wody butelkowanej oraz przyjmując aktualne poziomy recyklingu butelek. Oszacowano również efekty środowiskowe dla miasta ze zmniejszenia konsumpcji wody butelkowanej o jeden litr przez przeciętnego mieszkańca. Przedstawiono również próbę całościowego zmierzenia za pomocą analizy wielokryterialnej Analitycznego Procesu Hierarchicznego (AHP) jak bardzo poszczególne scenariusze konsumpcji wody są zgodne z koncepcją zrównoważonego rozwoju.

Słowa kluczowe: Kraków, wskaźniki zrównoważonego rozwoju, LCA, woda butelkowana, PET, AHP

Problemy Ekorozwoju 9(2)2014: 121-130

PDF (FULL PAPER)