Multifunctional and Multiscale Aspects of Green Infrastructure in Contemporary Research

Multifunkcjonalność zielonej infrastruktury we współczesnych badaniach

Anna Zaręba

Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, Poland
E-mail: anna.zareba@uni.wroc.pl

Abstract

This paper provides information on the definition and benefits of green infrastructure, outlines the green infrastructure solutions and technics and their influence on multifunctionalty and multiscale of current research. Examples of green infrastructure practices include green, blue, and white roofs; hard and soft permeable surfaces; green alleys and streets; urban forestry; green open spaces such as parks and wetlands. Green infrastructure approaches help to achieve sustainability and resilience through practices such as among many others: urban forestry, and water conservation. This paper evaluates benefits of selection of particular green infrastructure solutions on the background of broader ecological context.

Key words: green infrastructure, connectivity, urban structure

Streszczenie

Idea zielonej infrastruktury jest jednym z najważniejszych kierunków tworzących nową jakość w zarządzaniu środowiskiem przyrodniczym. Zielona infrastruktura oprócz funkcji ekologicznej ma wpływać na poprawę: warunków zdrowotnych, poprawę poszczególnych komponentów środowiska, a nawet kontrolować rozwój przestrzenny miasta. Niektórzy badacze przyjmują założenie że zielona infrastruktura powinna być traktowana równorzędnie z techniczną. Celem artykułu jest określenie rodzajów zielonej infrastruktury w strefie zurbanizowanej ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wielofunkcyjnych, które dzięki swojej atrakcyjności przyrodniczej i krajobrazowej, wynikającej z różnorodnych form użytkowania, mogą zapewnić optymalną ilość i jakość terenów rekreacyjnych. We współczesnych badaniach zauważa się, że strefy wielofunkcyjne w obrębie których preferowane są metody użytkowania gruntów, chroniące różnorodne biologicznie ekosystemy, zatrzymując czysta wodę, zabezpieczając przed erozją, powodziami służyć mogą różnorodnym potrzebom mieszkańców miast. W artykule prezentowane są zasady rządzące funkcjonowaniem zielonej infrastruktury, szczególnie najważniejsza z nich dotycząca poprawy łączności między istniejącymi obszarami przyrodniczymi, w celu przeciwdziałania  ich fragmentacji i zwiększenia ich ekologicznej spójności.

Słowa kluczowe: zielona infrastruktura, łączność ekologiczna, środowisko zurbanizowane

Problemy Ekorozwoju 9(2)2014: 149-156

PDF (FULL PAPER)