Number 9(1)2014

Table of Contents

Dan Golomb (1928 – 2013)
In Memory Of
Ku pamięci

Some anti-crisis proposals, the voice in discussion on the report “Money and Sustainability: The Missing Link”
Antykryzysowe postulaty, głos w dyskusji o raporcie „Money and Sustainability: The Missing Link”
Lesław Michnowski

Sustainability research as inter- and trans-disciplinary activity: the case of German Energiewende
Inter- i transdyscyplinarne badania nad zrównoważonością: przypadek niemieckiej Energiewende
Armin Grunwald

Sufficiency and subsistence – on two important concepts for sustainable development
Wystarczalność i samozaopatrzenie – w sprawie dwóch ważnych idei dla zrównoważonego rozwoju
Tanja Mölders, Anna Szumelda and Uta von Winterfeld

Understanding socio-technical barriers to sustainable mobility – insights from Demonstration Program of EVs in China
Społeczne i techniczne bariery dla zrównoważonego transport – wdrażanie programu promującego samochody elektryczne w Chinach
Yixi Xue, Jianxin You, Luning Shao

Theory of sustainable development and social practise
Teoria rozwoju zrównoważonego a praktyka społeczna
Stefan Konstańczak

The contemporary concepts of development in terms of the diversifying criteria
Współczesne koncepcje rozwoju w aspekcie kryteriów dywersyfikujących
Franciszek Piontek, Barbara Piontek

Mineral energy sources and political activities: introduction to mutual dependencies and their selected exemplification
Mineralne zasoby energetyczne i działania polityczne: wprowadzenie do wzajemnych zależności i ich wybrana egzemplifikacja
Wawrzyniec Konarski

System aspects research of ecosystem services in the economy for sustainable development
Systemowe aspekty badania usług środowiska w ekonomii zrównoważonego rozwoju
Artur Michałowski

Placing the idea of sustainable landscape in ecophilosophy
Miejsce idei zrównoważonego krajobrazu w ekofilozofii
Małgorzata Luc

Sustainable development – unbalanced devastation of the environment and its consequences
Zrównoważony rozwój – niezrównoważona dewastacja środowiska i jej skutki
Wiesław Sztumski

Environmental ethics from a Thomistic-personalistic perspective (implications for the sustainable development concept)
Etyka środowiskowa w ujęciu tomistyczno-personalistycznym (implikacje dla koncepcji rozwoju zrównoważonego)
Mariusz Ciszek

Soundscapes and tourism – towards sustainable tourism
Krajobrazy dźwiękowe a turystyka – w kierunku turystyki zrównoważonej
Sebastian Bernat

Selected aspects of sustainable development of rural areas
Wybrane aspekty zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich
Wiktoria Sobczyk

Theoretical aspects of the integrated protection of suburban areas
Teoretyczne aspekty zintegrowanej ochrony terenów podmiejskich
Elżbieta Jolanta Bielińska, Stanisław Baran, Barbara Futa, Marta Bik-Małodzińska, Krzysztof Jóźwiakowski, Zbigniew Mucha, Agnieszka Generowicz

Selected methods of water resources accounting in the aspect of sustainable development
Wybrane metody bilansowania zasobów wody w świetle koncepcji zrównoważonego rozwoju
Marcin K. Widomski

Ecological deontology in the context of solving the task of ecologization of modern man thinking
Deontologia ekologiczna w kontekście ekologizacji myślenia współczesnego człowieka
Andriy Matviychuk

The concept of corporate social responsibility and sustainable development
Koncepcja zrównoważonego rozwoju, a koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu
Przemysław Wołczek

Technological development of wind energy and compliance with the requirements for sustainable development
Postęp technologiczny energetyki wiatrowej a spełnienie wymagań zrównoważonego rozwoju
Wojciech Jarzyna, Artur Pawłowski, Nadzeya Viktarovich