Soundscapes and tourism – towards sustainable tourism

Krajobrazy dźwiękowe a turystyka – w kierunku turystyki zrównoważonej

Sebastian Bernat

Maria Curie-Skłodowska University, Faculty of Earth Sciences and Spatial Management, Department of Environmental Protection, al. Kraśnicka 2cd, 20-718 Lublin, Poland
E-mail: sebastian.bernat@poczta.umcs.lublin.pl

Abstract

The paper deals with the relationship between soundscapes and tourism. Its goal is to analyse the impact of tourism on soundscapes and to indicate the opportunities offered by soundscapes for the development of sustainable tourism. A new form of tourism – sound tourism – is based on travelling to places with unique acoustic characteristics or unique soundscapes. The paper demonstrates that sound tourism conforms to the idea of sustainable development. It also highlights the fact that tranquil areas should be protected, given the opportunities they offer for tourism, recreation and sustainable development.

Key words: noise, soundscape, sustainable tourism, quiet areas

Streszczenie

Artykuł dotyczy relacji krajobrazów dźwiękowych i turystyki. Celem artykułu jest analiza wpływu turystyki na krajobrazy dźwiękowe oraz wskazanie potencjału krajobrazów dźwiękowych dla rozwoju turystyki zrównoważonej. Zwrócono uwagę na nową formę turystyki, zwaną turystyką dźwiękową, polegającą na podróżowaniu do miejsc charakteryzujących się wyjątkowością akustyczną lub występowaniem unikalnych krajobrazów dźwiękowych. Turystyka dźwiękowa została ukazana jako zgodna z koncepcją zrównoważonego rozwoju. Ponadto zwrócono uwagę na potrzebę ochrony obszarów cichych z uwagi na ich ogromny potencjał dla turystyki, rekreacji i rozwoju zrównoważonego.

Słowa kluczowe: hałas, krajobraz dźwiękowy, turystyka zrównoważona, obszary ciche

Problemy Ekorozwoju 9(1)2014: 107-117

PDF (FULL PAPER)