Theoretical aspects of the integrated protection of suburban areas

Teoretyczne aspekty zintegrowanej ochrony terenów podmiejskich

Elżbieta Jolanta Bielińska*, Stanisław Baran*, Lucjan Pawłowski**, Krzysztof Jóźwiakowski***, Barbara Futa*, Marta Bik-Małodzińska*, Zbigniew Mucha****, Agnieszka Generowicz****

* Institute of Soil Science, Environment Engineering and Management, Faculty of Agrobioengineering, University of Life Sciences in Lublin,   Leszczyńskiego St. 7, 20-069 Lublin, Poland
E-mails: stanislaw.baran@up.lublin.pl, elzbieta.bielinska@up.lublin.pl, barbara.futa@up.lublin.pl
** Institute of Environmental Protection Engineering, Faculty of Environmental Engineering, Lublin University of Technology, Nadbystrzycka St. 40 B, 20-618 Lublin, Poland
E-mail: l.pawlowski@pollub.pl
*** Department of Environmental Engineering and Geodesy, Faculty of Production Engineering, University of Life Sciences in Lublin, Leszczyńskiego St. 7, 20-069 Lublin, Poland
E-mail: krzysztof.jozwiakowski@up.lublin.pl
**** Institute of Water Supply and Environmental Protection, Faculty of Environmental Engineering, Cracow University of Technology, Warszawska St. 24 , 31-155 Kraków, Poland
E-mails: zmucha@vistula.wis.pk.edu.pl, agenerowicz@pk.edu.pl

Abstract

This paper draws attention to the usefulness of developing the methodology of the integrated protection of suburban areas, based on the holistic concept of space, with particular consideration to harmony among society, the environment and economy, against the recommendations and requirements posed by the European Union for modern cities. In addition, it contains an analysis of modern concepts concerning the sustainability of the city and its surroundings. Assumed population density is the most important element diversifying individual ideas of a sustainable city, though at commonly approved demand for increased compactness. It should be recognised that currently there is no generally accepted, optimal strategy of sustaining the city and its surroundings. The new needs of the information society should be the basis to search for other forms of sustainable development for cities. Development of the methodology of the integrated protection of suburban zones and their formation, based on culturally-conditioned visions of the quality of life, will enable the sustainable development of urban areas.

Key words: suburban areas, integrated protection, sustainable development

Streszczenie

W artykule zwrócono uwagę na celowość wypracowania metodologii zintegrowanej ochrony stref podmiejskich, której podstawą jest holistyczna koncepcja przestrzeni, ze szczególnym uwzględnieniem harmonii między: społeczeństwem, środowiskiem i ekonomią, na tle zaleceń i wymagań stawianym miastom współczesnym przez Unię Europejską. Przeprowadzono również analizę współczesnych koncepcji równoważenia miasta i jego otoczenia. Najważniejszym elementem różnicującym poszczególne koncepcje sustainable city jest zakładana gęstość zaludnienia, jednak przy powszechnej akceptacji postulatu wzrostu zwartości. Trzeba uznać, że nie ma obecnie powszechnie akceptowanej, optymalnej strategii równoważenia miasta i jego otoczenia. Nowe potrzeby społeczeństwa informatycznego powinny być podstawą do poszukiwania kolejnych form zrównoważonego rozwoju miast. Opracowanie metodologii zintegrowanej ochrony stref podmiejskich oraz ich kształtowanie na podstawie kulturowo warunkowanych wyobrażeń jakości życia, umożliwi zrównoważony rozwój terenów zurbanizowanych.

Słowa kluczowe: tereny podmiejskie, zintegrowana ochrona, zrównoważony rozwój

Problemy Ekorozwoju 9(1)2014: 127-139

PDF (FULL PAPER)