Ecological deontology in the context of solving the task of ecologization of modern man thinking

Deontologia ekologiczna w kontekście ekologizacji myślenia współczesnego człowieka

Andriy Matviychuk

International University of Economics and Humanities named after Stepan Demianchuk, Faculty of Law, Department of Theory, History of State and Law and Philosophy, St. Bandera Street 63/124, Rivne 33000, Ukraine
E-mail: amvriv06@pochta.ru

Abstract

This article is dedicated to ground the philosophical and methodological concept of a new scientific discipline – ecological deontology (ecodeontology). The author considers ecological deontology as one of the means to address global problems of humanity. Thus, timeliness and prospects of ecological deontology in addressing the issues of greening of a modern man and society subject to practical activity is shown in the article. Scientific background of ecodeontology, its general principles are outlined, object and subject of the research as well as objectives and tasks of a new scientific discipline are defined.

Key words: sustainable development, ecological deontology, ecological knowledge, transformation of consciousness

Streszczenie

Materiał poświęcony jest uzasadnieniu koncepcji filozoficznej i metodologicznej nowej dyscypliny naukowej – deontologii ekologicznej. Autor rozpatruje deontologię ekologiczną jako jeden ze sposobów rozwiązania problemów globalnych. W artykule wskazuje się na znaczenie i perspektywy deontologii ekologicznej w rozwiązaniu problemów ekologizacji działalności przedmiotowo-praktycznej człowieka współczesnego i społeczeństwa. W artykule charakteryzuje się pochodzenie ekodeontologii, ogólne zasady, obiekt i przedmiot badania, a także cel i zadania tej nowej dyscypliny naukowej.

Słowa kluczowe: zrównoważony rozwój deontologii ekologicznej, wiedza ekologiczna, transformacja świadomości

Problemy Ekorozwoju 9(1)2014: 151-156

PDF (FULL PAPER)