Understanding socio-technical barriers to sustainable mobility – insights from Demonstration Program of EVs in China

Społeczne i techniczne bariery dla zrównoważonego transport – wdrażanie programu promującego samochody elektryczne  w Chinach

Yixi Xue*, Jianxin You**, Luning Shao***

School of Economics &Management, Tongji University, Shanghai, 200092, China
E-mails: *nkxueyixi@sina.com, **yjx2256@vip.sina.com; ***shaoluning@tongji.edu.cn

Abstract

It is widely accepted that EV (electric vehicles) is one of the several green technologies to address environmental issues associated with the transport sector and promote the transition to sustainable mobility. In spite of this, a number of barriers still need to be overcome before EVs achieve widespread market penetration. This paper is a contribution to understanding the key tools and strategies that might support the take-up of EVs by adopting a social-technical approach to explore the main barriers encountered in the Chinese EV Demonstration Program. The key findings of the research are that interest conflict between different stakeholders and the inaction of related actors are the key barriers inhibiting the further development of EVs. So the policies that put much pressure on the current auto regime are necessary.

Key words: electric vehicles, social-technical approach, barriers

Streszczenie

Nie budzi wątpliwości, że samochody elektryczne należą do grupy zielonych technologii stanowiących alternatywę w kontekście kwestii środowiskowych związanych z sektorem transportowym, wspierając przejście do zrównoważonej mobilności. Istnieje jednak wiele barier na drodze do rzeczywistego upowszechnienia się takich samochodów. Niniejszy artykuł wskazuje na kluczowe narzędzia i strategie, zakładające przyjęcie podejścia społeczno-technicznego, które pozwalają na wskazanie głównych barier w rozwoju samochodów elektrycznych na przykładzie Chin. Okazuje się, konflikt interesów pomiędzy interesariuszami i bierność stanowią główne wyzwania. Wprowadzenie polityki, która zdecydowanie skuteczniej niż teraz wywierałaby presję na tradycyjny rynek samochodowy to konieczność.

Słowa kluczowe: samochody elektryczne, podejście społeczno-techniczne, bariery

Problemy Ekorozwoju 9(1)2014: 29-36

PDF (FULL PAPER)