Technological development of wind energy and compliance with the requirements for sustainable development

Postęp technologiczny energetyki wiatrowej a spełnienie wymagań zrównoważonego rozwoju

Wojciech Jarzyna*, Artur Pawłowski**, Nadzeya Viktarovich***

*Electrical Drives and Electrical Machine Department,  Lublin University of Technology, Poland
**Faculty of Environmental Engineering, Lublin University of Technology, Poland
***Brest State Technical University, Belarus  and PhD student of Lublin University of Technology, Poland
E-mail: w.jarzyna@pollub.pl

Abstract

This article raises the issue of sustainable development in the context of technological advances in wind power. The authors focus mainly on identifying the risks which are inherent in the development of wind power and on the search for the answer to whether technological progress is conducive to reducing these risks. The evaluation of the impact of this progress is assessed in terms of: electric generator solutions, operational reliability, cost-effectiveness, site selection and optimal matching of generators to the environmental conditions. The community category is an additional non-technological category which is a deciding factor in democratic countries during investment decisions. The authors analysed a number of factors in this category, and concluded that only a responsible policy of providing information, fair treatment of the local community and a clearly defined distribution of profits contribute to long-term positive shaping of social attitudes.

Key words: sustainable development, wind energy, negative impact of wind turbines, wind power plant, localization of wind turbines, social factors of development

Streszczenie

Prezentowany artykuł porusza problematykę zrównoważonego rozwoju w kontekście postępu technologicznego elektrowni wiatrowych. Główna uwaga autorów skupiona jest na określeniu zagrożeń jakie niesie za sobą rozwój energetyki wiatrowej oraz na poszukiwaniu odpowiedzi, czy postęp technologiczny sprzyja ograniczeniu tych zagrożeń. Ocena wpływu tego postępu badana jest w kategoriach: rozwiązań generatorów elektrycznych, niezawodności pracy, opłacalności ekonomicznej, wyboru lokalizacji i optymalnego dopasowania elektrowni do warunków terenowych. Dodatkową nietechnologiczną kategorią, która w krajach demokratycznych decyduje o przeprowadzeniu inwestycji, jest kategoria społeczna. Autorzy analizują szereg czynników tej kategorii, a w konkluzji zwracają uwagę, że tylko odpowiedzialna polityka informacyjna, rzetelne traktowanie społeczności lokalnej i wyraźnie określony podział zysków przyczyniają się do długofalowego pozytywnego kształtowania postaw społecznych.

Słowa kluczowe: rozwój zrównoważony, energia wiatru,  negatywne oddziaływanie

Problemy Ekorozwoju 9(1)2014: 167-177

PDF (FULL PAPER)