Placing the idea of sustainable landscape in ecophilosophy

Miejsce idei zrównoważonego krajobrazu w ekofilozofii

Małgorzata Luc

Institute of Geography and Spatial Management, Jagiellonian University, ul. Gronostajowa 7, 30-387 Kraków, Poland
E-mail: mluc@gis.geo.uj.edu.pl

Abstract

The preamble to the European Landscape Convention states, that the landscape is an important part of economic life, affecting culture, the environment and social issues. It is a basic component of the European natural and cultural heritage, building both national and local identities of society. The Convention also regards landscape as a key element of social well-being, meaning its protection and improvements to its quality and variety, yield economic value and depend on each of us. This conception of space provides a basis for building the sustainability in landscape, a challenging and multi-dimensional problem, whose foundations can be found in ecophilosophy. Therefore, this publication seeks to combine the world of philosophy and realistic spatial management in order to answer some fundamental questions about the nature of this relatively new idea. The author discusses the chances of this perspective gaining popularity and presents her understanding of the concepts of landscape and landscape sustainability.

Key words: sustainable landscape, ecophilosophy

Streszczenie

W preambule do Europejskiej Konwencji Krajobrazowej czytamy, że krajobraz stanowi istotny element życia gospodarczego, wiąże się z kulturą, ekologią i sprawami społecznymi. Stanowi on podstawowy komponent europejskiego dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, buduje tożsamość narodową i lokalną społeczeństwa. Zwraca się w niej także uwagę na to, że krajobraz stanowi kluczowy element dobrobytu społeczeństwa, a jego ochrona i planowanie to podnoszące jakość i różnorodność ważne elementy gospodarki i obowiązek każdego z nas. Takie podejście do przestrzeni daje podstawy budowania zrównoważenia w krajobrazie, problemu trudnego i wielowymiarowego, którego fundamenty można odnaleźć w ekofilozofii. Dlatego publikacja ta stara się połączyć świat filozofii i realistycznego zarządzania przestrzenią, by odpowiedzieć na podstawowe pytania o istotę tej stosunkowo młodej idei, o to czy problem ten ma szansę na zaistnienie jako ważny element wizji przyszłości. Niezbędne było także przedstawienie swojego rozumienia pojęć krajobraz i krajobraz zrównoważony.

Słowa kluczowe: krajobraz zrównoważony, ekofilozofia

Problemy Ekorozwoju 9(1)2014: 81-88

PDF (FULL PAPER)