The concept of corporate social responsibility and sustainable development

Koncepcja zrównoważonego rozwoju a koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu

Przemysław Wołczek

Wrocław University of Economics, Faculty of Economic Sciences, Department of Strategic Management, Ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław, Poland
E-mail: przemyslaw.wolczek@ue.wroc.pl

Abstract

This article aims to analyse the key assumptions of corporate social responsibility (CSR). Furthermore it discusses issues related to its practical implementation and its role in the realisation of sustainable development. The article adopts the theory that although the concept of corporate social responsibility is based on different theoretical grounds to that of the concept of sustainable development, they have a commonality and their key objective is to undertake actions to improve the quality of life for people on a global scale.

Key words: Corporate Social Responsibility, sustainable development

Streszczenie

Prezentowany artykuł ma na celu analizę kluczowych założeń koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu. Ponadto porusza zagadnienia związane z praktycznym jej zastosowaniem oraz z rolą jaką pełni w urzeczywistnianiu idei zrównoważonego rozwoju. W artykule przyjęto tezę, że choć koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu bazuje na innych podstawach teoretycznych niż koncepcja zrównoważonego rozwoju, to posiadają one cechy wspólne, a ich kluczowym celem jest podejmowanie działań na rzecz poprawy jakości życia ludzi w wymiarze globalnym.

Słowa kluczowe: społeczna odpowiedzialność biznesu, rozwój zrównoważony

Problemy Ekorozwoju 9(1)2014: 157-166

PDF (FULL PAPER)