Selected aspects of sustainable development of rural areas

Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich

Wiktoria Sobczyk

Department of Environmental Engineering and Mineral Processing, AGH University of Science & Technology, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, Poland
E-mail: sobczyk@agh.edu.pl

Abstract

Economic development of rural areas guarantees stable employment for the local inhabitants and is prerequisite for implementing investments aimed at environmental protection. This article contains a number of examples of actions taken in compliance with the concept of sustainable development in the fields that represent the pillars of economic, environmental and social governance. In addition, the article presents objectives and conditions for the economic development of rural areas in the European Union and Poland. Attention was devoted to the growth of agritourism – especially in the context of sustainable tourism. The authors described the criteria for human resources development as well as the perception of villages as a place where local communities live and work. In addition, the possibilities to produce healthy food were discussed, as well as the methods of obtaining energy from alternative sources and environmentally-friendly technologies of waste treatment. The importance of widespread environmental education among rural communities for sustainable development was emphasised.

Key words: sustainable development, rural areas, agriculture, environmental education

Streszczenie

Rozwój ekonomiczny terenów rolniczych gwarantuje stabilizację zawodową mieszkańców wsi oraz warunkuje działalność inwestycyjną w ochronę środowiska. W artykule opisano przykłady działań zgodnych z ideą zrównoważonego rozwoju w dziedzinach reprezentujących filary ładów: ekonomicznego, środowiskowego i społecznego. Scharakteryzowano cele i uwarunkowania rozwoju gospodarczego terenów wiejskich w Unii Europejskiej i w Polsce. Zwrócono uwagę na rozwój agroturystyki, szczególnie w kontekście zrównoważonej turystyki. Przedstawiono kryteria rozwoju kapitału ludzkiego oraz postrzeganie wsi jako miejsca życia i pracy społeczności lokalnych. Omówiono możliwości produkcji zdrowej żywności, pozyskiwanie energii z alternatywnych źródeł, ekologicznej metody oczyszczania ścieków. Podkreślono rolę powszechnej edukacji ekologicznej społeczeństwa wiejskiego dla zrównoważonego rozwoju.

Słowa kluczowe: rozwój zrównoważony, tereny wiejskie, rolnictwo, edukacja ekologiczna

Problemy Ekorozwoju 9(1)2014: 119-126

PDF (FULL PAPER)