System aspects research of ecosystem services in the economy for sustainable development

Systemowe aspekty badania usług środowiska w ekonomii zrównoważonego rozwoju

Artur Michałowski

Zakład Nauk Ekonomicznych, Instytut Nauk Administracyjnych, Wyższa Szkoła Administracji Publicznej, im. Stanisława Staszica w Białymstoku, ul. Ks. S. Suchowolca 6, 15-567 Białystok, Poland
E-mail: amichalowski@wsap.edu.pl

Abstract

One of the strategies to develop a coherent and consistent approach to the economic category of ecosystem services in the economy for sustainable development is to adopt a systemic perspective. The aim of this paper is to present original system aspects in the research on ecosystem services in the emerging economy for sustainable development. The paper analyses the concept of a system, properties of dynamical systems, evolution of systems, systems approach in the perspective of the sustainable development paradigm, and assumptions of the systems research on ecosystem services in the economy for sustainable development.

Key words: sustainable development, economy for sustainable development, environment, ecosystem services, systems, systems theory

Streszczenie

Jedną ze strategii umożliwiających wypracowanie spójnego i jednolitego podejścia do ekonomicznej kategorii usług środowiska w ekonomii zrównoważonego rozwoju jest przyjęcie w badaniach nad nią perspektywy systemowej. Celem opracowania jest autorskie przedstawienie systemowych aspektów badania usług środowiska w tworzącej się ekonomii zrównoważonego rozwoju. W opracowaniu przeanalizowano pojęcie systemu, właściwości systemów dynamicznych, ewolucję systemów, podejście systemowe w perspektywie paradygmatu zrównoważonego rozwoju i założenia systemowego badania usług środowiska w ekonomii zrównoważonego rozwoju.

Słowa kluczowe: zrównoważony rozwój, ekonomia zrównoważonego rozwoju, środowisko przyrodnicze, usługi środowiska, system, teoria systemów

Problemy Ekorozwoju 9(1)2014: 71-80

PDF (FULL PAPER)