Sustainable Development – unbalanced devastation of the environment and its consequences

Zrównoważony rozwój – niezrównoważona dewastacja środowiska i jej skutki

Wiesław Sztumski

Wyższa Szkoła Lingwistyczna, ul. Nadrzeczna 7, 42-200 Częstochowa, Poland
E-mail: ws34@op.pl

Abstract

The article contains a reflection on the role of the idea of sustainable development in supporting the existence of human species. The problem is not easy and raises many questions. The contemporary social context does not favor sustainable development. Firstly, it is too firmly rooted in anthropocentrism, which is supported by the religion, and by the traditional European philosophy. Both make  people think more about heaven than about the Earth. Thus,  people are focused more on the soul than on the body; they are caring more for the favor of God than for their environment. Secondly, the ideology of consumptionism transforms people into wasters who  increasingly over-exploit the Earth’s resources. Thirdly, people – the social masses and the ruling elites – intensely stupefied, are not driven by reason or intellect. That is why, there is little hope that the degradation of environment will be stopped and future generations will be given the chance to survive as a result of the implementation of the idea of sustainable development.

Key words: sustainable development, the progress of civilization, consumptionism, religion, philosophy, wasters, environmental degradation

Streszczenie

W artykule zostały zawarte rozważania na temat roli idei rozwoju zrównoważonego w podtrzymaniu istnienia gatunku ludzkiego. Sprawa nie jest prosta i rodzi wiele wątpliwości. Współczesny kontekst społeczny nie sprzyja rozwojowi zrównoważonemu. Po pierwsze, zbyt mocno zakorzeniony jest antropocentryzm utrwalany przez religię i tradycyjną filozofię europejską. Jedno i drugie ukierunkowuje myślenie ludzi bardziej na niebo niż na Ziemię. Toteż więcej troszczą się o sprawy duszy niż ciała i o boską łaskę a nie o swoje środowisko życia. Po drugie, ideologia konsumpcjonizmu przekształca ludzi w marnotrawców coraz bardziej i niepotrzebnie trwoniących ziemskie zasoby. Po trzecie, ludzie – masy społeczne i elity władzy – gwałtownie głupieją i nie kierują się rozsądkiem. Dlatego nie można mieć nadziei ani na powstrzymanie degradacji środowiska, ani na zapewnienie szans przetrwania przyszłym pokoleniom w wyniku wdrażania idei rozwoju zrównoważonego.

Słowa kluczowe: rozwój zrównoważony,  postęp cywilizacji,  konsumpcjonizm,  religia,  filozofia,  marnotrawstwo, degradacja środowiska

Problemy Ekorozwoju 9(1)2014: 89-96

PDF (FULL PAPER)