Number 10(1)2015

Table of Contents

Sustainable Development Integrated in the Concept of Resilence
Od redakcji: Zrównoważony rozwój a koncepcja resilencji
Jürg Bloesch,  Michael  von  Hauff,   Klaus  Mainzer,  S.  Venkata  Mohan, Ortwin  Renn,  Verena  Risse,  Yonghui  Song,  Kazuhiko   Takeuchi,  Peter A. Wilderer

Uneven Integration and Blocked Spillovers: Why Environmental Governance in Northeast Asia does not Converged to the EU Model?Niejednolita integracja i zablokowane skutki pośrednie: dlaczego zarządzanie środowiskiem w Azji Północno-Wschodniej nie jest zbieżne z modelem przyjętym w UE?
Liang Dong

The Issue of Environmental Resources Management in the Light of the Model of Tragedy of the Commons – Systemic Approach
Problematyka gospodarowania zasobami środowiska w świetle modelu tragedii współużutkowania – ujęcie systemowe
Mariusz Dacko

Religion versus Sustainable Development. The Problem of Human Eco-development in the Teachings of John Paul II and Benedict XVI
Religia a rozwój zrównoważony. Problematyka ekorozwoju człowieka w nauczaniu papieży Jana Pawła II i Benedykta XVI
Artur Niechwiej

Environmental Regulations and Industrial Performance Evidence from the Revision of Water Pollution Prevention and Control Law in China
Regulacje środowiskowe i wskaźniki ekonomiczne wynikające z nowelizacji prawa odnoszącego się do kontroli i zapobiegania zanieczyszczeniu wód w Chinach
Wei Yu, Qiang Chen

Sustainable Development as Seen by the Residents of Eastern and Western Europe on the basis of ISSP Environment Data
Problematyka zrównoważonego rozwoju w opiniach mieszkańców Europy Wschodniej i Zachodniej na podstawie danych ISSP Environment
Paweł Rydzewski

Biofuel’s Sustainable Development under the Trilemma of Energy, Environment and Economy
Zrównoważoność biopaliw w kontekście triady energia, środowisko i ekonomia
Heqing Liu

Joseph Kozielecki’s Concept of Transgressive Man and the Problems of Sustainable Development
Człowiek transgresyjny w ujęciu Józefa Kozieleckiego a problematyka zrównoważonego rozwoju
Marek Tański

A Process Model of Building Sustainable Competitive Advantage for Multinational Enterprises: An Empirical Case Study
Model procesu budowania zrównoważonej przewagi konkurencyjnej dla przedsiębiorstw wielonarodowych: Studium przypadku
Mengmeng Shan, Jianxin You, Yulu Wang, Huchen Liu

The Development of Organic Food Market as an Element of Sustainable Development Concept Implementation
Rozwój rynku ekologicznych produktów żywnościowych jako element realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju
Paweł Bryła

Challenges to Sustainability of Resource-exhausted Cities: A Case Study of Lengshuijiang, China
Wyzwania dla zrównoważoności odnoszące się do miast pozbawionych surowców: przypadek Lengshuijiang w Chinach
Guocun Zuo, Qiang Chen

Application of Environmental and Social Sustainable Measures by Port of Koper: The Basis for the Regional Approach
Aplikacja środowiskowych i społecznych inicjatyw w porcie Koper: przykład podejścia regionalnego
Bojan Beškovnik, Patricija Bajec

The American Lawn Revisited: Awareness Education and Culture as Public Policies Toward Sustainable Lawn
Amerykańskie trawniki z bliska: świadomość, edukacja i kultura jako motywy polityki publicznej prowadzącej w kierunku zrównoważoności
Yaoqi Zhang, Bin Zheng, Ge Sun, Peilei Fan

Sustainable Mitigation of Methane Emission by Natural Processes
Zrównoważone ograniczanie emisji metanu z wykorzystaniem naturalnych procesów
Cao Yucheng, Wojciech Cel

Sustainable Bridge Design
Zrównoważone projektowanie mostów
Sławomir Karaś, Janusz Bohatkiewicz

Book Review: How to Teach on Sustainable Development Issues?
G Venkatesh, Water For All and Other Poems, Cyberwit.Net, 2014
Jak uczyć o rozwoju zrównoważonym?
G Venkatesh, Woda dla wszystkich i inne wiersze, Cyberwit.Net, 2014
Artur Pawłowski