The Development of Organic Food Market as an Element of Sustainable Development Concept Implementation

Rozwój rynku ekologicznych produktów żywnościowych jako element realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju

Paweł Bryła

University of Lodz, Faculty of International and Political Studies, Department of International Marketing and Retailing, ul. Narutowicza 59a, 90-131 Lodz, Poland
E-mail: pbryla@uni.lodz.pl

Abstract

The development of organic food market constitutes an element of a far more complex phenomenon of ecological consumption and reinforcement of a new paradigm called green marketing.

Sustainable development strategies in the agri-food industry vary widely, ranging from mainstream agriculture becoming more ecological through the development of local production and consumption networks, organic farming to fair trade. We observe a dynamic growth in the value of organic food market in developed economies. From 2004 to 2012, the size of the European organic food market doubled. Further development of organic food market depends, inter alia, on the structure of distribution channels and pricing level, long-term trends in the national income growth and the development of ecological awareness of the society.

Key words : sustainable development, green marketing, ecological consumption, agri-food industry, organic food, Europe

Streszczenie

Rozwój rynku ekologicznych produktów żywnościowych stanowi element znacznie bardziej złożonego zjawiska ekologizacji konsumpcji i umacniania się nowego paradygmatu, zwanego zielonym marketingiem.

Strategie zrównoważonego rozwoju w branży rolno-spożywczej mogą przybierać zróżnicowaną formę, począwszy od ekologizacji rolnictwa głównego nurtu poprzez rozwój sieci lokalnej produkcji i konsumpcji, rolnictwo ekologiczne, aż po uczciwy handel. Obserwujemy dynamiczny wzrost wartości rynku żywności ekologicznej w krajach wysoko rozwiniętych. W latach 2004-2012 wartość europejskiego rynku żywności ekologicznej się podwoiła. Dalszy rozwój rynku produktów ekologicznych zależy m.in. od struktury kanałów sprzedaży, wysokości cen, długofalowych trendów w zakresie wzrostu dochodów społeczeństwa i wzrostu świadomości ekologicznej.

Słowa kluczowe : zrównoważony rozwój, zielony marketing, ekologizacja konsumpcji, branża rolno-spożywcza, żywność ekologiczna, Europa

Problemy Ekorozwoju 10(1)2015): 79-88

PDF (FULL PAPER)