Application of Environmental and Social Sustainable Measures by Port of Koper: The Basis for the Regional Approach

Aplikacja środowiskowych i społecznych inicjatyw w porcie Koper: przykład podejścia regionalnego

Bojan Beškovnik*, Patricija Bajec**

University in Ljubljana, Faculty of Maritime Studies and Transportation, Pot pomorščakov 4, SI – 6320 Portorož, Slovenia
E-mails: *bojan.beskovnik@fpp.uni-lj.si; **patricija.bajec@ffp.uni-lj.si

Abstract

This paper aims at identification of environmental initiatives and measures that affect maritime ports. The first part of the article describes the trend and drivers towards application of environmental measures in port sector. The second part describes the application of environmental measures and social elements at Port of Koper and analyses the main fields of environmental development. The Port of Koper can be used as the case platform for other similar and equally sized ports in the region, therefore a six pillar environmental with a social pillar platform is presented. The study results could help port management to define a scenario for a faster introduction of environmental and social objectives and measures in order to follow sustainable development and position itself in the future green and sustainable supply chains.

Key words: ports,environmental initiatives, social pillar of sustainable development, green policy

Streszczenie

Artykuł ma na celu identyfikację inicjatyw i działań, które mają wpływ na środowisko portów morskich. Pierwsza część artykułu opisuje trend i działania podejmowane w kierunku ochrony środowiska w sektorze portowym. Druga część opisuje przykład portu Koper, analizując wprowadzane rozwiązania odnoszące się do aspektów społecznych i środowiskowych. Koper stanowić może punkt odniesienia dla innych portów w regionie Adriatyku o porównywalnej wielkości, dlatego wyznaczono składający się z 6 elementów model środowiskowy, uwzględniając także uwarunkowania społeczne. Wyniki badań mogą pomóc w zarządzaniu portami, określając wzorcowy scenariusz dla szybszego wdrażania celów i działań tak środowiskowych, jak społecznych, zgodnych ze zrównoważonym rozwojem.

Słowa kluczowe: porty, inicjatywy środowiskowe, społeczny filar rozwoju zrównoważonego, zielona polityka

Problemy Ekorozwoju 10(1)2015: 99-106

PDF (FULL PAPER)