Sustainable Mitigation of Methane Emission by Natural Processes

Zrównoważone ograniczanie emisji metanu z wykorzystaniem naturalnych procesów 

Cao Yucheng*, Wojciech Cel**

*School of Environmental and Resources Sciences, Zhejiang Agriculture and Forestry University, Hangzhou 311300, China
E-mail: caoyucheng@zafu.edu.cn
**Faculty of Environmental Engineering Lublin University of Technology, ul. Nadbystrzycka 40B, 20-618 Lublin, Poland
E-mail: w.cel@pollub.pl

Abstract

It has been observed that employing the natural processes occurring in the Earth’s ecosystem for mitigating the greenhouse gases emission is sustainable. One of the main sources of methane emission is agriculture (rice cultivation and livestock raising). Limiting the cultivation of rice would not be sustainable, as it is the basic source of alimentation for a large share of human population. On the other hand, introducing feed additives which limit the methane production in rumens can be considered sustainable. Another significant source of methane emission are landfills. Utilizing this gas for energy purposes is the most sustainable solution. However, as only part of methane can be used as the source of energy, the natural process of methane oxidation by methanotrophic bacteria occurring in soil may contribute to sustainable reduction of its emissions from landfills.

Key words: green gases emissions, methane emission, sustainable development, reduction of green gases emissions

Streszczenie

W artykule zwrócono uwagę, że wykorzystanie naturalnych procesów istniejących w ekosystemie ziemi do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych jest zrównoważone. Jednym z głównych źródeł emisji metanu jest rolnictwo (uprawa ryżu i hodowla bydła). Ograniczenie upraw ryżu nie byłoby zrównoważone, ponieważ ryż jest głównym źródłem żywności dla dużej części populacji ludzkiej. Natomiast wprowadzenie suplementów do paszy bydła ograniczających tworzenie się metanu w żwaczach można uznać za działanie zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Innym znaczącym źródłem emisji metanu są składowiska odpadów. Najbardziej zgodne z zasadą zrównoważonego rozwoju jest wykorzystanie tego gazu do celów energetycznych. Ponieważ tylko część metanu daje się wykorzystać do celów energetycznych zwrócono uwagę, że zastosowanie naturalnego procesu zachodzącego w glebie, jakim jest utlenianie metanu przez bakterie metanotroficzne może przyczynić się do zrównoważonej redukcji emisji metanu ze składowisk odpadów.

Słowa kluczowe: emisja gazów cieplarnianych, emisja metanu, rozwój zrównoważony, redukcja emisji gazów cieplarnianych

Problemy Ekorozwoju 10(1)2015: 117-121

PDF (FULL PAPER)