The American Lawn Revisited: Awareness Education and Culture as Public Policies Toward Sustainable Lawn

Amerykańskie trawniki z bliska: świadomość, edukacja i kultura jako motywy polityki publicznej prowadzącej w kierunku zrównoważoności

Yaoqi Zhang*, Bin Zheng**, Ge Sun***, Peilei Fan****

*International Center for Ecology, Meteorology and Environment (IceMe), School of Applied Meteorology, Nanjing University of Information Science and Technology, Nanjing, Jiangsu 210044, China; School of Forestry and Wildlife Sciences, Auburn, AL 36849-5418, USA
E-mail: zhangy3@auburn.edu
**College of Economics and Management, Nanjing Forestry University, 159 Longpan Road, Nanjing, Jiangsu, 210037, China
E-mail: Zhengbin512@gmail.com
***USDA Forest Service Southern Research Station, Raleigh, NC 27606, USA
E-mail: gesun@fs.fed.us
****School of Planning, Design & Construction (SPDC) and Center for Global Change and Earth Observations (CGCEO), Michigan State University, East Lansing, MI 48824, USA
E-mail: fanpeile@msu.edu
E-mail (corresponding author): zhangy3@auburn.edu

Abstract

Lawn has been used for landscaping, gardening, and beautification of homes and cities for a long time. The evolution of the lawn reflects important cultural and biophysical interactions between humans and nature. The American lawn, which was from Europe and has been a part of the American dream for home ownership and culture, has become an area going against nature for its extensively using chemicals and generated pollutions. Tracing how the lawn is becoming an important part of culture, this article focuses on more recent pollution and other environmental problems resulted from the lawn culture. It is argued, that awareness, education and changing culture of taste and preference can serve additional measures together with law and technological advancement toward sustainable lawn in the United States and the world. 

Key words: grass,American culture, conspicuous consumption, industrialization, urbanization, pollution, aesthetics, landscaping

Streszczenie

Trawnik już o dawna był używany w kształtowaniu krajobrazu, ogrodnictwie i upiększaniu domów. Ewolucja trawników odzwierciedla istotne kulturowe i biofizyczne interakcje pomiędzy ludźmi i przyrodą. Trawnik trafił do Ameryki z Europy i stał się częścią amerykańskiego snu o własności i kulturze domu. Później stał się on jednak obszarem przeciwstawiającym się naturze z uwagi na intensywnie stosowanie substancji chemicznych i generowanie zanieczyszczeń. Wykazując, w jaki sposób trawnik staje się ważną częścią kultury, ten artykuł skupia się na bardziej aktualnych kwestiach zanieczyszczeń i innych problemów środowiskowych. Wykształcenie świadomości, zmieniającą się kultura smaku i preferencje, łącznie z prawem i technologią, mogą stanowić dodatkowe środki prowadzące w kierunku zrównoważonego kształtowania trawników w Stanach Zjednoczonych i na świecie.

Słowa kluczowe: trawa, amerykańska kultura, demonstracyjna kultura, industrializacja, urbanizacja,  zanieczyszczenie, estetyka, krajobraz

Problemy Ekorozwoju 10(1)2015: 107-115

PDF (FULL PAPER)