Biofuel’s Sustainable Development under the Trilemma of Energy, Environment and Economy

Zrównoważoność biopaliw w kontekście triady energia, środowisko i ekonomia

Heqing Liu

School of Marxim, Hohai University, Nanjing, China
E-mail: liuheqing@hhu.edu.cn.pl

Abstract

Biofuel helps to overcome energy shortages, and to improve the environment, as well as to increase job opportunity. So, on the one hand, biofuel solves the above mentioned problems; on the other hand, it brings new challenges to the fields of energy, environment and economy. The development of biofuel not only needs technological support, but also needs policy guidance. The paper discusses government’s policy to support biofuel’s development in a sustainable way.

Key words: energy crops, environmental governance, industrial upgrades, sustainability, biofuel policy

Streszczenie

Biopaliwa pomagają przezwyciężyć niedobory energii, przyczyniają się do poprawy stanu środowiska, a także do zwiększenia możliwości podjęcia pracy. Tak więc z jednej strony biopaliwa przynoszą konkretne korzyści, z drugiej związane są nimi nowe problemy w kontekście energii, środowiska i ekonomii. Rozwój biopaliw potrzebuje nie tylko wsparcia technologicznego, ale także odpowiedniego zarzadzania. W artykule omówiono w jaki sposób rządy mogą wspierać rozwój biopaliw w zrównoważony sposób.

Key  words:  rośliny energetyczne, zarządzanie  środowiskowe, innowacje  przemysłowe, zrównoważoność, polityka biopaliwowa

Problemy Ekorozwoju 10(1)2015:55-59

PDF (FULL PAPER)