A Process Model of Building Sustainable Competitive Advantage for Multinational Enterprises: An Empirical Case Study

Model procesu budowania zrównoważonej przewagi konkurencyjnej dla przedsiębiorstw międzynarodowych: studium przypadku

Mengmeng Shan*, Jianxin You**, Yulu Wang***, Huchen Liu****

*School of Management, Shanghai University, Shanghai 200444, China
E-mail: tosmm1988@163.com
**School of Management, Shanghai University, Shanghai 200444, China; School of Economics and Management, Tongji University, Shanghai 200092, China
E-mail: yjx2256@vip.sina.com
***School of Business, Shanghai Dianji University, Shanghai 200433, China
E-mail:051025049@fudan.edu.cn
****School of Management, Shanghai University, Shanghai 200444, China; School of Economics and Management, Tongji University, Shanghai 200092, China
E-mail: huchenliu@foxmail.com
E-mail (corresponding author): huchenliu@foxmail.com

Abstract

Multinational enterprises (MNEs) are the leading entities in the process of global economic integration, whose international expansion would be regulated and constrained by environmental issues. Drawing on theories of corporate social responsibility, corporate environmental behavior and legitimacy, this paper establishes a grounded process model that has both theoretical and practical significance. The model reveals that development of sustainable competitive advantage of MNEs is a gradual process that is dependent on the corporate environmental behavior and the legitimation of their behaviors. Via a real in-depth case study of Badische Anilin-Soda-Fabrik (BASF), one of the largest chemical companies in the world, the application and effectiveness of the proposed process model are demonstrated. Also, implications of this model and future directions for both research and practice are indicated.

Key words: multinational enterprises (MNEs), corporate social responsibility; corporate environmental behavior, corporate legitimacy, sustainable development

Streszczenie

Przedsiębiorstwa międzynarodowe stanowią wiodące podmioty w procesie globalnej integracji gospodarczej, których ekspansja międzynarodowa powinna uwzględniać regulacje i ograniczenia związane z ochrona środowiska.

Niniejszy artykuł, opierając się na teorii społecznej odpowiedzialności biznesu, jego wpływowi na środowisko i legalności działania, przedstawia model istotny zarówno z poziomu teorii, jak i praktyki. Model  ten pokazuje, że  budowanie zrównoważonej przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw międzynarodowych jest procesem stopniowym, zależnym od podejścia do środowiska. Zastosowanie i skuteczność proponowanego modelu wykazano na przykładzie jednego z największych zakładów chemicznych na świecie, którym jest Badische Anilin-Soda-Fabrik (BASF). Zaproponowano także przyszłe kierunki badań, tak w kontekście naukowym, jak i praktycznym.

Słowa  kluczowe:  przedsiębiorstwa  międzynarodowe,  społeczna odpowiedzialność biznesu,  wpływ biznesu  na środowisko, legalność biznesu, rozwój zrównoważony

Problemy Ekorozwoju 10(1)2015: 67-78

PDF (FULL PAPER)