Sustainable Bridge Design

Zrównoważone projektowanie mostów

Sławomir Karaś*, Janusz Bohatkiewicz**

Lublin University of Technology, Nadbystrzycka 40, Lublin, Poland;
E-mails: *s.karas@pollub.pl; **j.bohatkiewicz@pollub.pl

Abstract

The work consists of two interrelated parts. The first one presents general issues relating to sustainable development. There are examples of the road investments, in which the problems arising from the lack of a general approach to environmental principles and consequently sustainable construction occurred. In the second part, on the examples of culverts and bridges, selected technical cases are discussed.

The aim of the paper is to characterize the inconsistencies appearing during the bridge design process and maintenance in accordance to environmental categories. Several examples of the road-bridge investments carried out in the last decade have created the basis to formulate some opinions and questions.

The difference between the approach of bridge engineers and that of environmental ones to the concept of animal transition is shown on the grounds of implemented technical and environmental standards. The existing problems are of dual nature, the first group being very general aspects i.e. concerning the concept of ecology, while the other one involves detailed tasks, e.g. shaping the image of a bridge. Several questions of great significance have been formulated and addressed to ecologists. The answers are indispensable for bridge engineers to solve technical aspects of the proper, sustainable design of environment-friendly bridges.

Last but not least, the suggestion to use bridges as places for monitoring the environment in their surroundings is presented. This research work might be crucial for further good cooperation of bridge engineers and environmental ones.

Key words: sustainable development, bridges, environment

Streszczenie

Praca zawiera dwie powiązane ze sobą części. W pierwszej zaprezentowano ogólne zagadnienia z zakresu zrównoważonego rozwoju. Przywołano przykłady inwestycji drogowych, przy których wystąpiły problemy wynikające z braku zrozumienia uwarunkowań zrównoważonego rozwoju, co przełożyło się na problemy budowlane. W części drugiej, stosując przykłady z budownictwa mostowego, poddano dyskusji wybrane problemy techniczne.

Celem pracy jest omówienie nieścisłości w kategoriach środowiskowych, pojawiających się w trakcie projektowania mostów, rzutujących na ich utrzymanie. Kilka przykładów spośród prowadzonych w ostatnie dekadzie inwestycji drogowych stworzyło platformę do formułowania opinii i stawiania pytań.

Różnice między podejściami inżynierów mostowych a środowiskowych pojawiają się wyraziście przy projektowaniu przejść dla zwierząt. Przedstawiono je, wykorzystując stosowane standardy techniczne i postulaty ekologiczne.

Istniejące sprzeczności są dwojakiego rodzaju. Z jednej strony obowiązują bardzo ogólne zasady ekologiczne, podczas gdy z drugiej występują elementarne zadania projektowe, czyli np. projektowanie geometrii lub szerzej – obrazu mostu. W tym szczegółowym zakresie sformułowano kilka ważnych pytań adresowanych do ekologów. Odpowiedzi na te pytania są kluczowe dla projektantów, po to by rozwiązywać problemy mostowe właściwie, tj. by projektować funkcjonalne, zrównoważone i przyjazne środowiskowo obiekty drogowe.

Na koniec poruszono problem monitorowania środowiska, z wykorzystaniem przepustów, mostów i wiaduktów.

Powstałe zbiory danych mogą utworzyć bazę do prowadzenia badań o charakterze ilościowym, a takie wyniki będą owocować dobrą współpracą inżynierów środowiskowych i mostowych.

Słowa kluczowe: zrównoważony rozwój, mosty,środowisko

Problemy Ekorozwoju 10(1)2015: 123-132

PDF (FULL PAPER)