Number 3(2)2008

Table of Contents

Is There a Best Ethic of Sustainable Development?
Czy istnieje idealna etyka zrównoważonego rozwoju?
Paul T. Durbin

From Sustainable Development to Management of Sustainable Ecosocial Systems
Od zrównoważonego rozwoju do zarządzania zrównoważonym ekosocjalnym systemem
Johann Baumgärtner

Perspectives and Problems in Sustainable Development
Perspektywy i problemy zrównoważonego rozwoju
Antoni Sánchez

Sustainable Value
Wartości w zrównoważonym rozwoju
Chris Laszlo

Eco-Humanism and Popular System Dynamics as Preconditions for Sustainable Development
Eko-humanizm i systemy dynamiczne jako warunki wstępne dla zrównoważonego rozwoju
Lesław Michnowski

Albert Schweitzer’s Ethics of Respect for Life and Ecophilosophy
Etyka szacunku dla Sycia Alberta Schweitzera a ekofilozofia
Zdzisława Piątek

Sustainable Development – Utopia or Real Possibility?
Zrównoważony rozwój – utopia czy realna możliwość?
Lech W. Zacher

Selected Aspects of Environmental Processes in Holistic Nature Related Eucation in the Light of Sustainable Development Concepts
Wybrane aspekty procesów środowiskowych holistycznej edukacji przyrodniczej w świetle idei zrównoważonego rozwoju
Jan Sandner

Does Technology Support Sustainable Development?
Współczesna technika wobec wyzwań ekorozwoju
Konrad Waloszczyk

Renewed EU Sustainable Development Strategy: What Does it Mean for Poland?
Odnowiona Strategia Trwałego Rozwoju Unii Europejskiej – warunek powstrzymania degradacji polskiego społeczeństwa
Lesław Michnowski

Sustainable Development From Reverse Logistics Perspective
Zrównoważony rozwój z perspektywy logistyki zwrotnej
Adam Sadowski

Reflection About Sustainable Development (Is Sustainable Development Fiction, Utopia, Illusion or Swindle?)
Refleksja na temat rozwoju zrównoważonego (Czy rozwój zrównoważony jest fikcją, utopią, iluzja czy oszustwem?)
Wiesław Sztumski

BOOK REVIEWS/RECENZJE
Chris Laszlo, Sustainable Value: How the World’s Leading Businesses Are Doing Well by Doing Good, Standford University Press, 2008
A.P.
John Ikerd, Crisis and Opportunity: Sustainability in American Agriculture, University of Nebraska Press, 2008
A.P.
John Ikerd, SMall Farms Are Real Farms: Sustaining People Through Agriculture, University of Nebraska Press, 2008
A. P.
Zdzisława Piątek, Pawi ogon, czyli o biologicznych uwarunkowaniach kultury, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2007
Ignacy S. Fiut

LETTERS TO THE EDITORIAL OFFICE/LISTY DO REDAKCJI

Professor Skolimowski Answers
Profesor Skolimowski odpowiada
Henryk Skolimowski

Letter from the President of the European Academy of Science and Art
List od Prezydenta Europejskiej Akademii Nauki i Sztuki
Prof. Dr Dr h. c. Felix Unger