Reflection About Sustainable Development (Is Sustainable Development Fiction, Utopia, Illusion or Swindle?)

Refleksja na temat rozwoju zrównoważonego (Czy rozwój zrównoważony jest fikcją, utopią, iluzja czy oszustwem?)

Wiesław Sztumski

Uniwersytet Śląski w Katowicach, Poland
E-mail: ws34@op.pl

Abstract

In this article, I analyze the idea of sustainable development from philosophical distance. I consider its genesis and working manner nowadays. On the ground of my consideration over the principles of the sustainable development I come to the conclusion that these principles are illusory and irrational, and that the possibility of the realization of this idea is little probable. Lofty idea of sustainable development became transformed in a tool of stupefaction and of deceiving of social masses. Elites of world authorities make use of it to assure their imperial governance over the world and further enriching. Therefore, I came to the conclusion that idea of sustainable development is partly fiction, illusion, utopia and swindle.

Key words: sustainable development, utopian sustainable development, consumptionism

Streszczenie

W artykule analizuję ideę rozwoju zrównoważonego z dystansu filozoficznego. Rozważam jej genezę i sposób funkcjonowania obecnie. Zastanawiam się nad założeniami i warunkami realizacji tej idei. Dochodzę do wniosku, że założenia te są iluzoryczne i irracjonalne, a możliwość realizacji mało prawdopodobna. Wzniosła idea rozwoju zrównoważonego przekształciła się w instrument ogłupiania i łudzenia mas społecznych. Wykorzystują go elity władzy światowej w celu zapewnienia sobie panowania nad światem i dalszego bogacenia się. Dlatego stwierdzam, że idea rozwoju zrównoważonego jest częściowo fikcją, iluzją, utopią i oszustwem.

Słowa kluczowe: rozwój zrównoważony, utopia zrównoważonego rozwoju, konsumpcjonizm

Problemy Ekorozwoju 3(2)2018: 133-139

PDF (FULL PAPER, IN POLISH)