Sustainable Value

Wartości w zrównoważonym rozwoju

Chris Laszlo

Visiting Professor, Case Weatherhead School of Management in Cleveland, US Visiting Scholar, INSEAD in Fontainebleau, France
E-mail: Chris@SustainableValuePartners.com

Abstract

Stakeholder value, based on a company’s economic, environmental, and social performance, is a new and largely untapped source of competitive advantage that is likely to grow in the years ahead. Greater public awareness and rising societal expectations of business in terms of its impacts on health and ecology are creating new strategic risks and opportunities. Although much has been written about stakeholders, we reframe the subject in terms of competitive advantage using an approach that systematically integrates stakeholder considerations into business strategy and operations. Such an approach can assist companies to reduce costs, differentiate products and services, develop new markets that serve unmet societal needs, and influence industry “rules of the game.” Success in capturing these opportunities requires a new leadership vision and the courage to understand and engage a diverse set of constituencies.

Key words: environmental, social, sustainability, stakeholder, value, competitive advantage

Streszczenie

Wartość dla interesariuszy, oparta na wynikach ekonomicznych, środowiskowych i społecznych firmy, jest nowym i w dużej mierze niewykorzystanym źródłem przewagi konkurencyjnej, która prawdopodobnie wzrośnie w nadchodzących latach. Większa świadomość społeczna i rosnące społeczne oczekiwania biznesu w zakresie jego wpływu na zdrowie i ekologię tworzą nowe strategiczne zagrożenia i możliwości. Chociaż wiele napisano o interesariuszach, poszerzamy ten temat pod względem przewagi konkurencyjnej, stosując podejście, które systematycznie włącza względy interesariuszy do strategii biznesowej i operacji. Takie podejście może pomóc firmom w obniżeniu kosztów, różnicowaniu produktów i usług, rozwijaniu nowych rynków, które spełniają niezaspokojone potrzeby społeczne i wpływają na „reguły gry w branży”. Sukces w wykorzystaniu tych możliwości wymaga nowej wizji przywództwa oraz odwagi, aby zrozumieć i angażować różnorodny zestaw okręgów wyborczych.

Słowa kluczowe: środowisko, społeczeństwo, zrównoważoność, interesariusz, wartość, przewaga konkurencyjna

Problemy Ekorozwoju 3(2)2008: 25-29

PDF (FULL PAPER)