Perspectives and Problems in Sustainable Development

Perspektywy i problemy zrównoważonego rozwoju

Antoni Sánchez

Department of Chemical Engineering, Escola Tècnica Superior d’Enginyeria, Universitat Autònoma de Barcelona, 08193-Bellaterra, Spain
E-mail: antoni.sanchez@uab.cat

Abstract

Sustainable development has undergone an important evolution over recent years. It has been used not only as a tool to decide among several options in research programs but also in political decisions. However, how can we measure if something is sustainable or not? It seems that Life Cycle Assessment (LCA) is the most powerful technique to objectively describe and determine the sustainability of a new project, idea, change in established lines, etc. However, some important aspects are lacking today in LCA, for instance, experimental data on environmental impact related to emission factors. In sustainable development, global warming is presented today as the major reason to carry out sustainability studies. Although global warming is, of course, an important reason for attaining sustainability, it is not the only reason. In this work, relevant aspects related to two important topics involved in modern sustainable development, sustainable tourism and waste management are briefly introduced.

Key words: Global warming, Life Cycle Assessment (LCA), Sustainable development, Sustainable tourism, Waste Management

Streszczenie

Zrównoważony rozwój przeszedł ważną ewolucję w ostatnich latach. Został on wykorzystany nie tylko jako narzędzie do decydowania o kilku opcjach programów badawczych, ale także w decyzjach politycznych. Jak jednak zmierzyć, czy coś jest trwałe, czy nie? Wydaje się, że ocena cyklu życia (LCA) jest najpotężniejszą techniką obiektywnego opisu i określenia trwałości nowego projektu, pomysłu, zmiany ustalonych linii itp. Jednak w LCA brakuje obecnie niektórych ważnych aspektów, na przykład eksperymentalnych danych dotyczących wpływu na środowisko związanych z czynnikami emisji. W zrównoważonym rozwoju globalne ocieplenie jest dziś przedstawiane jako główny powód do przeprowadzenia badań nad zrównoważonym rozwojem. Chociaż globalne ocieplenie jest oczywiście ważnym powodem dla wprowadzania zrównoważonego rozwoju, nie jest jednak powodem jedynym. W tej pracy krótko omówiono istotne aspekty związane z dwoma ważnymi tematami związanymi z nowoczesnym zrównoważonym rozwojem, zrównoważoną turystyką i gospodarką odpadami.

Słowa kluczowe: globalne ocieplenie, ocena cyklu życia (LCA), rozwój zrównoważony, zrównoważona turystyka, zarządzanie odpadami

Problemy Ekorozwoju 3(2)2008: 21-23

PDF (FULL PAPER)