Sustainable Development from Reverse Logistics Perspective

Zrównoważony rozwój z perspektywy logistyki zwrotnej

Adam Sadowski

Instytut Ekonomik Stosowanych, Uniwersytet Łódzki, Katedra Towaroznawstwa i Technologii, ul. Rewolucji 1905 r. 41, 90-214 Łódź, Poland
E-mail: asadowski@uni.lodz.pl

Abstract

The article presents possibilities of implementing the conception of reverse logistics as a form of support for the realization of the strategy of sustainable development. The evolution of the conception of reverse logistics and its stage of development as knowledge have been highlighted. At the same time, attention has been put to lack of comprehensive study in the field of reverse logistics, especially in Polish literature, which could constitute a basis for changing the perception of business activity by the managers of Polish enterprises, and its reorientation in the direction of eco-development.

Key words: sustainable development, reverse logistics, supply chain, life cycle approach

Streszczenie

Artykuł prezentuje możliwości zastosowania koncepcji logistyki zwrotnej jako wsparcia dla realizacji strategii zrównoważonego rozwoju. Zwrócono uwagę na ewolucję koncepcji logistyki zwrotnej i jej stan rozwoju jako dziedziny wiedzy. Jednocześnie podkreślono niedostatek opracowań o charakterze całościowym w zakresie logistyki zwrotnej, zwłaszcza w literaturze krajowej, które mogłyby stanowić podstawę do zmiany postrzegania działalności gospodarczej przez menedżerów kierujących polskimi firmami i jej reorientację w kierunku zrównoważonego rozwoju.

Słowa kluczowe: zrównoważony rozwój, logistyka zwrotna, łańcuch dostaw, cykl życia wyrobu

Problemy Ekorozwoju 3(2)2008: 129-132

PDF (FULL PAPER, IN POLISH)