Eco-Humanism and Popular System Dynamics as Preconditions for Sustainable Development

Eko-humanizm i systemy dynamiczne jako warunki wstępne dla zrównoważonego rozwoju

Lesław Michnowski

Polish Academy of Sciences, Committee for Futures Studies “Poland 2000 Plus,” Al. 3 Maja 2 m. 164, 00-391 Warszawa, Poland
E-mail: leslaw.michnowski@neostrada.pl, kte@psl.org.pl

Abstract

This article is parallelly published by Luis T. Gutierrez in the Solidarity, Sustainability, and Non-Violence Research Newsletter. This article is an overview of a book by the author: “Vision of sustainable development society – future of the world from cyberneticist perspective” (in Polish), published by Polish Academy of Sciences, Committee for Futures Studies “Poland 2000 Plus”. This book contains my conclusions from – System of Life reality conceptual model based – systems analysis of global crisis essence and world society sustainable development, especially information, conditions creating. The main thesis of mine is: to avoid global catastrophe, NO LIMITS TO WISDOM BASED GROWTH AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE HUMANKIND.

Key words: global crisis, sustainable development, feedback, feed forward, economic planning, ecosystem management, social change, political science, interdisciplinary research, System Dynamics, dynamic monitoring

Streszczenie

Ten artykuł jest równolegle publikowany przez Luisa T. Gutierreza w Biuletynie Solidarności, Zrównoważonego Rozwoju i Niestosowania Przemocy. Artykuł stanowi przegląd książki autora: „Wizja społeczeństwa zrównoważonego rozwoju – przyszłość świata z perspektywy cybernetycznej”, wydana przez Polską Akademię Nauk, Komitet Studiów Futurystycznych „Polska 2000 Plus”. Ta książka zawiera moje wnioski z – systemu koncepcyjnego opartego na modelu rzeczywistości  – analizy systemowej uwarunkowań kryzysu globalnego i zrównoważonego rozwoju społeczeństwa światowego, zwłaszcza w kontekście informacji i tworzenia odpowiednich warunków. Moja główna teza to: unikać globalnej katastrofy, a także BRAK OGRANICZEŃ DLA WZROSTU OPARTEGO NA WIEDZY I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU LUDZKOŚCI.

Słowa kluczowe: kryzys globalny, zrównoważony rozwój, informacje zwrotne, przekazywanie dalej, planowanie ekonomiczne, zarządzanie ekosystemami, zmiana społeczna, politologia, badania interdyscyplinarne, dynamika systemów, monitoring dynamiczny

Problemy Ekorozwoju 3(2)2008: 31-50

PDF (FULL PAPER)