From Sustainable Development to Management of Sustainable Ecosocial Systems

Od zrównoważonego rozwoju do zarządzania zrównoważonym eko-socjalnym systemem

Johann Baumgärtner

Institute of Agricultural Entomology, University of Milan, 20133 Milan, Italy
E-mail: johan.baumgartner@unimi.it

Abstract

The essay briefly refers to the etymology of ’sustainability’ and to its current use in the development of nations, agriculture and ecology. In absence of a singular consensual definition, we are advised to try as best we can to make use of the concept in development efforts. In agriculture, sustainable agroecosystems are designed and implemented to overcome the limitations of the industrialized agriculture with respect to the resource base. In ecosocial system study and management, ‘sustainability’ characterizes the state of the system. The concepts of ecological, economic and social sustainability as well as capitals, health, integrity and resilience appear to allow different but complementary assessments from different perspectives. Ecological, economic and social sustainability are used to study the response of an African agropastoral system to livestock health improvement. Economic and social sustainability appear to increase, but the progress is not sustained by the changes in ecological sustainability. To improve their livelihood, the agropastoralists are advised to implement rules for the prevention of overgrazing and undertake reproductive health measures in an effort to navigate, in a balanced way, the ecosocial system in ecological, economic and social dimensions.

Key words: ecological, economic and social sustainability, livestock health improvement, ecosocial system response, ecosocial system navigation

Streszczenie

Esej krótko nawiązuje do etymologii „zrównoważonego rozwoju” i jej obecnego wykorzystania w rozwoju narodów, rolnictwa i ekologii. W przypadku braku pojedynczej konsensualnej definicji zaleca się jak najlepsze wykorzystanie tej koncepcji w działaniach rozwojowych. W rolnictwie zrównoważone agroekosystemy są wdrażane w celu przezwyciężenia ograniczeń uprzemysłowionego rolnictwa w odniesieniu do bazy zasobów. W badaniach i zarządzaniu systemem ekosocjalnym „zrównoważony rozwój” charakteryzuje stan systemu. Koncepcje zrównoważonego rozwoju ekologicznego, gospodarczego i społecznego, a także stolic, zdrowia, uczciwości i odporności wydają się pozwalać na różne, ale uzupełniające się oceny z różnych perspektyw. Zrównoważony rozwój ekologiczny, gospodarczy i społeczny jest wykorzystywany do badania reakcji afrykańskiego systemu agastastoralnego na poprawę zdrowia zwierząt. Wydaje się, że zrównoważony rozwój gospodarczy i społeczny rośnie, ale zmiany te nie są podtrzymywane przez zmiany w zrównoważeniu ekologicznym. Aby polepszyć źródło utrzymania, zaleca się agropastoralistom wdrożenie zasad zapobiegania nadmiernemu wypasowi i podejmowanie działań w zakresie zdrowia reprodukcyjnego, aby w zrównoważony sposób poruszać się po systemie ekospołecznym w wymiarze ekologicznym, ekonomicznym i społecznym.

Słowa kluczowe: ekologiczny, zrównoważoność ekonomiczna i społeczna, poprawa zdrowia zwierząt gospodarskich, eko-społeczna odpowiedź systemu, nawigacja systemu eko-społecznego

Problemy Ekorozwoju 3(2)2008: 15-19

PDF (FULL PAPER)