Number 11(2)2016

Table of Contents

Eco-aesthetics and Ecological Aesthetics of Nature
Ekoestetyka i ekologiczna estetyka przyrody
Włodzimierz Tyburski

Impact of the Environmental Factor on the Dynamics of Development of Neighbor Law in the Context of Issues of Sustainable Development
Wpływ czynnika środowiskowego na dynamikę rozwoju prawa sąsiedzkiego w kontekście problematyki rozwoju zrównoważonego
Aleksey Anisimov, Irina Emelkina, Anatoliy Ryzhenkov

Environmental Ethics as Ethics of the Political State
Etyka środowiskowa jako etyka sfery politycznej
Andrzej Papuziński

Categorical Imperative in Defense of Strong Sustainability
Imperatyw kategoryczny w obronie silnej zrównoważoności
Pankojini Mulia, Ajit Kumar Behura, Sarita Kar

Orchards on Eroded Uplands of Southeast China: Sustainability or Abandonment?
Sady na zerodowanych wyżynach płd.-wsch. Chin: zrównoważoność czy problem?
Chengchao Wang, Yusheng Yang, Wen Pang, Jing Hong

Contemporary Concepts of a City in the Context of Sustainable Development: Perspective of Humanities and Natural Sciences
Współczesne koncepcje miast w kontekście zrównoważonego rozwoju: perspektywa humanistyczno-przyrodnicza
Marcin Leźnicki, Aleksandra Lewandowska

Judeo-Christian Tradition as a Source of a Paradigm of Sustainable Development
Tradycja judeochrześcijańska, jako źródło paradygmatu rozwoju zrównoważonego
Małgorzata Pink

Agriculture vs. Alleviating the Climate Change
Rolnictwo a łagodzenie zmian klimatu
Grażyna Żukowska, Magdalena Myszura, Stanisław Baran, Sylwia Wesołowska, Małgorzata Pawłowska, Łukasz Dobrowolski

Barriers in the Advancement of Solar Energy in Developing Countries like India
Bariery w rozwoju energii słonecznej w krajach rozwijających się na przykładzie Indii
Suprava Chakraborty, Pradip Kumar Sadhu, Utpal Goswami

Farm Education as a Component of Sustainable Development in Selected Countries of the European Union
Gospodarstwa edukacyjne jako element zrównoważonego rozwoju w wybranych krajach Unii Europejskiej
Magdalena Kowalska, Wioletta Knapik, Małgorzata Bogusz

Evaluation of Automobile Manufacturing Enterprise Competitiveness from Social Responsibility Perspective
Ocena konkurencyjności branży samochodowej z perspektywy odpowiedzialności społecznej
Yuhong Cao, Jianxin You, Yongjiang Shi, Wei Hu

The Impact of Public Environmental Protection Expenditure on Economic Growth
Wpływ wydatków publicznych związanych z ochroną środowiska na wzrost gospodarczy
Piotr Krajewski

Impoverishment –The Threat for Sustainable Developments in Developing Countries
Ubóstwo – zagrożenie dla zrównoważonego rozwoju krajów rozwijających się
Velusamy Ravikumar, S. Chandrakumarmangalam

Sustainable Development of Urban Drainage Infrastructure
Zrównoważony rozwój infrastruktury odwadniania miast
Maciej Mrowiec

Scientific Communique: Global Warming and the Irrelevance of Science
Komunikat naukowy: Globalne ocieplenie i zbyteczność nauki
Richard S. Lindzen, Alfred P. Sloan

Scientific Communique: Mitigation of Greenhouse Effect by Reduction of the Methane Emissions
Komunikat naukowy: Łagodzenie efektu cieplarnianego poprzez redukcję emisji metanu
Justyna Kujawska, Wojciech Cel

Scientific Communique: Ten Years of Problemy Ekorozwoju/ Problems of Sustainable Development
Komunikat naukowy: Dziesięć lat Problemów Ekorozwoju/ Problems of Sustainable Development
Leszek Gawor