Orchards on Eroded Uplands of Southeast China: Sustainability or Abandonment?

Sady na zerodowanych wyżynach płd.-wsch. Chin: zrównoważoność czy problem?

Chengchao Wang* **, Yusheng Yang* **, Wen Pang * **, Jing Hong * **

* Key Laboratory of Humid Subtropical Eco-geographical Process (Fujian Normal University), Ministry of Education, Fuzhou 350007, P. R. China
**College of Geographical Sciences, Fujian Normal University, Fuzhou 350007, P. R. China
E-mail (corresponding author): wchc79@163.com

Abstract

Orchard development on eroded uplands is considered as a successful method in integrating soil erosion treatment with economic development in many developing countries. However, much attention focused on its present achievements without thinking over the economic viability over long plantation duration. Orchards that have not been intensified seem to be threatened by complete abandonment. To illustrate the economic viability and sustainability of orchard management, we have deliberately focused on a case study in Southeast China. The results of economic viability based on a cost-benefit analysis showed that orchard management was barely economically sustainable. Their viability is assured if reduced labor costs and increased fruit price are accepted. Based on these results, recommendations are made to prevent the abandonment of orchards on degraded uplands and to preserve its environmental benefits.

Key words: soil erosion, rural livelihoods, sustainability, cost-benefit analysis, China

Streszczenie

Tworzenie sadów na zerodowanych wyżynach w wielu krajach rozwijających się jest traktowane jako metoda udanie łączącą zintegrowane przeciwdziałanie erozji gleb z rozwojem ekonomicznym. Niestety, zbyt mocno podkreśla się znacznie szybkich osiągnięć, bez rozważania kontekstu wieloletniej opłacalności takich działań. Sady, których nie poddano modyfikacjom, opuszczono. By zilustrować ekonomiczną sensowność i zrównoważoność zarządzania sadami, wybrano jako case study obszar płd.-wsch. Chin.  Rezultaty oceny opartej na analizie kosztów i korzyści wykazały, że zarządzanie sadami okazuje się być słabo ekonomicznie zrównoważone. Opłacalność zostałaby zapewniona w przypadku obniżenia kosztów pracy i podniesienia cen owoców. Na podstawie przeprowadzonych badań przedstawiono rekomendacje, których uwzględnienie umożliwiłoby zaprzestanie procederu rezygnacji z prowadzenia sadów na terenach zdegradowanych wyżyn i utrzymanie korzyści środowiskowych.

Słowa kluczowe: erozja gleb,  poziom życia rolników, zrównoważoność, analiza kosztów i korzyści, Chiny

Problemy Ekorozwoju 11(2)2016: 37-43

PDF (FULL PAPER)