Farm Education as a Component of Sustainable Development in Selected Countries of the European Union

Gospodarstwa edukacyjne jako element zrównoważonego rozwoju w wybranych krajach Unii Europejskiej

Magdalena Kowalska, Wioletta Knapik, Małgorzata Bogusz

University of Agriculture in Krakow, Institute of Economic and Social Sciences, al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków, Poland
E-mails: m.kowalska@ur.krakow.pl, wiolettaknapik@interia.pl, m.bogusz@ur.krakow.pl

Abstract

Experience gained in numerous European countries indicates the need for a comprehensive approach to education for sustainable development. The goal of this paper is to demonstrate that an increasingly important role in this process is played by educational farms. Moreover, the very notion of providing such services appears to be a natural element of educational efforts in rural areas and is closely related to the undertaking by farmers of various types of non-farming activity. Analysis of many years of experience of European countries in operating educational farms, combined with the results of international surveys, shows clearly that the provision of educational services on farms is a beneficial element of practical education. Furthermore, educational farms are an innovative example of didactics in rural areas, with their focus on thematic cohesion with respect to sustainable social, economic and environmental development.

Key words: education, sustainable development, educational farms, agritourism

Streszczenie

Doświadczenia wielu krajów europejskich wskazują na konieczność kompleksowego podejścia do edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju. Celem artykułu jest wskazanie, że obecnie coraz większą rolę w tym procesie zaczynają odgrywać  gospodarstwa edukacyjne, zaś sama idea świadczenia tego typu usług wpisuje się
w działalność edukacyjną na obszarach wiejskich i pozostaje w ścisłym związku z podejmowaniem przez właścicieli gospodarstw rolnych szeroko pojętej działalności pozarolniczej. Analiza wieloletnich doświadczeń krajów europejskich w zakresie funkcjonowania gospodarstw edukacyjnych, a także wyniki badań międzynarodowych wskazują jednoznacznie, że świadczenie usług edukacyjnych w gospodarstwie rolnym to dobry kierunek w zakresie praktycznej edukacji. Ponadto zagrody edukacyjne stanowią innowacyjny przykład edukacji na obszarach wiejskich, koncentrując się na spójności tematycznej w zakresie zrównoważonego rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego.

Problemy Ekorozwoju 11(2)2016: 81-88

PDF (FULL PAPER)