Sustainable Urban Drainage Infrastructure

Zrównoważona infrastruktura odwadniania miast

Maciej Mrowiec

Politechnika Częstochowska, Instytut Inżynierii Środowiska, ul. Brzeźnicka 60a,42-200 Częstochowa, Poland
E-mail: mrowiecm@is.pcz.czest.pl

Abstract

Water is one of the most important resources, essential for all life forms. From the perspective of sustainable development there are three important challenges: water availability, water purity, and infrastructure, especially in cities. In this last case the problem is not only with water supply, but also with water runoff. Conventional pipe and curb systems, with their efficient ability to convey runoff rapidly to receiving waters, do not take into consideration these effects and new approaches have been developed in recent years to address these concerns. There is a growing trend towards managing water in a more sustainable way by activating its natural behaviors and process in the urban environment. Control and management near the source is now being promoted intensively and it is viewed in many countries as comprising an appropriate suite of techniques facilitating the similarity of natural processes and minimizing the hydrologic impacts. Such solutions rely on local treatment, retention, re-use, infiltration and conveyance of water runoff in urban areas and thus are in better agreement with sustainable development programme. The paper presents discussion about perspective development of urban drainage systems and a case study of successful implementation of decentralized stormwater system in Augustenborg (Malmö).

Key words: water runoff,stormwater,drainage infrastructure,sustainable development

Streszczenie

Woda stanowi jeden z najważniejszych zasobów, kluczowy dla wszystkich form życia. Z perspektywy rozwoju zrównoważonego występują trzy problemy: dostępność wody, czystość wody i infrastruktura, szczególnie w miastach. W tym ostatnim przypadku wyzwaniem będzie nie tylko pozyskanie wody, ale także jej odpływ. Tradycyjne systemy odwodnienia umożliwiają szybkie odprowadzenie ścieków opadowych do odbiorników rzecznych, nie uwzględniając negatywnego oddziaływania w zakresie jakości wód, co było powodem opracowania nowego podejścia. W ostatnich latach obserwowany  jest trend do gospodarowania wodami w bardziej zrównoważony sposób, poprzez odtwarzanie warunków naturalnych w środowisku miejskim. Koncepcja zagospodarowanie wód deszczowych u źródła ich opadu jest obecnie promowana w wielu krajach poprzez stosowanie rozwiązań technicznych, ułatwiających zachowanie naturalnych procesów hydrologicznych i minimalizowanie negatywnych oddziaływań ilościowych i jakościowych. Do tych rozwiązań należy zaliczyć lokalne oczyszczanie ścieków, retencję, gospodarcze wykorzystanie wód, infiltrację oraz transport powierzchniowy wód opadowych. Wdrożenie koncepcji zrównoważonego rozwoju wymaga zaangażowania lokalnej społeczności oraz władz samorządowych. W artykule omówiono przyszłe kierunki rozwoju infrastruktury odwodnienia miast oraz zaprezentowano przykład udanej implementacji koncepcji ich zrównoważonego rozwoju w dzielnicy Augustenborg (Malmö).

Słowa kluczowe: odpływ wody, woda deszczowa, infrastruktura odwadniająca, zrównoważony rozwój

Problemy Ekorozwoju 11(2)2016: 113-118

PDF (FULL PAPER)