Evaluation of Automobile Manufacturing Enterprise Competitiveness from Social Responsibility Perspective

Ocena konkurencyjności branży samochodowej z perspektywy odpowiedzialności społecznej

Yuhong Cao*, ***, Jianxin You*, **, Yongjiang Shi***, Wei Hu****,

*School of Management, Shanghai University, Shanghai, 200444, China
**School of Economics &Management, Tongji University, Shanghai, 200092, China
***Institute for Manufacturing, University of Cambridge, CB3 0FS Cambridge, UK
****Anhui Cadre Institute of Economics Management (Corresponding Author), Hefei, 230008, China
E-mail: angelcaoniuniu@sina.com

Abstract

The article proposed an index system based on social responsibility, including the main index of Employee dimension, Government dimension, Customer dimension, Business partner dimension, Ecological benefits dimension and the sub- index which comprised 18 indexes to evaluate the automotive manufacturers competitiveness. Based on the index system, an evaluation model integrates by extension theory and AHP and groups eigenvalue method (GEM) was introduced. Using established evaluation system and evaluation model, an empirical analysis is elaborately explained. The key result of the evaluated show that the index system and evaluation model built in this research not only can overcome the shortcomings of other methods requiring large data but also can clear the mechanisms and determinants of how CSR produces competitiveness, so it has a good applicability in automobile manufacturing enterprise competitiveness evaluation.

Key words: social responsibility, automotive manufacturers’ competitiveness, extension theory, GEM

Streszczenie

Artykuł przedstawia system wskaźników oparty na społecznej odpowiedzialności, uwzględniający główne wskaźniki na poziomie zatrudnienia, rządu, konsumenta, partnera biznesowego, korzyści ekologicznych i zawierający 18 elementów pozwalających ocenić konkurencyjność branży samochodowej. Na systemie wskaźników oparto ocenę modeli integrujących teorię rozszerzenia, AHP i GEM. Korzystając z przyjętego systemu i modelu oceny przeprowadzono następnie badania empiryczne. Uzyskane rezultaty pokazują, że zastosowana metodologia pozwala nie tylko rozwiązać problemy wynikające z niedociągnięć innych metod wymagających dużych baz danych, ale także pozwala na lepsze zrozumienie mechanizmów i uwarunkowań odnoszących się do tego, w jaki sposób koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu wpływa na konkurencyjność, a poprzez to znakomicie nadaje się do zastosowania w ocenie konkurencyjności branży samochodowej.

Słowa kluczowe: odpowiedzialność  społeczna, konkurencyjność branży samochodowej, teoria rozszerzenia, GEM

Problemy Ekorozwoju 11(2)2016: 89-98

PDF (FULL PAPER)