Categorical Imperative in Defense of Strong Sustainability

Imperatyw kategoryczny w obronie silnej zrównoważoności

Pankojini Mulia*, Ajit Kumar Behura**, Sarita Kar***

Department of Humanities and Social Sciences, Indian School of Mines, Dhanbad-826004, India
E-mails: *pankojinim@gmail.com, **ajitbehura@gmail.com, ***karsarita@gmail.com

Abstract

Strong sustainability defends that certain forms of natural capital (environment) are critical and therefore, non-substitutable. There is an increasing concern for conserving the natural environment due to its unique contribution for sustenance and wellbeing of all living beings. The development process which does not preserve its natural capital is bound to lead towards an unsustainable growth path. In the wake of strong sustainability, it is an imperative to preserve the natural environment as it is degrading beyond its threshold limit. The ethical aspect of strong sustainability raises the ethical question what is right thing to do and emphasizes on ethical relations of humans with natural environment.  The paper defends strong sustainability from Kant’s Categorical Imperative. Categorical Imperative motivates every human to act out of duty. Actions done for the sake of duty alone are morally worthy. A duty is the relationship between one’s moral action and his autonomy of the will. Concerning the sustenance and wellbeing of the present and the future generation, it is the moral duty of the humans to preserve the natural environment. 

Key words: strong sustainability, weak sustainability, natural capital, categorical imperatives, direct and indirect duty

Streszczenie

Silna zrównoważoność oznacza, że niektóre formy kapitału naturalnego (środowiska) są krytyczne i dlatego nie podlegają substytucji. Troska o ochronę naturalnego środowiska z uwagi na jego wyjątkowy udział w podtrzymywaniu i pomyślności wszystkich żywych stworzeń rośnie. Proces rozwojowy, który nie ochrania naturalnego kapitału oznacza wkroczenie na ścieżkę pozbawioną zrównoważenia. Podążając za silną zrównoważonością za imperatyw należy uznać ochronę środowiska naturalnego, które obecnie podlega degradacji przekraczającej próg akceptacji. Etyczny aspekt silnej zrównoważoności odnosi się do pytania co należy czynić i podkreśla znaczenie etycznych relacji pomiędzy ludźmi a ich środowiskiem naturalnym. Artykuł stanowi próbę obrony silnej zrównoważoności w oparciu o imperatyw kategoryczny Kanta. Motywuje on ludzi do podejmowania działań płynących  z obowiązku. Takie działania określane są jako moralnie wartościowe. Obowiązek to relacja pomiędzy działaniami podejmowanymi przez jednostkę a autonomia woli. Biorąc pod uwagę postulat podtrzymania pomyślności obecnych i przyszłych pokoleń, moralnym obowiązkiem ludzi jest ochrona środowiska naturalnego.

Słowa kluczowe: silna zrównoważoność, słaba zrównoważoność, kapitał naturalny, imperatyw kategoryczny, obowiązek bezpośredni i pośredni

Problemy Ekorozwoju 11(2)2016: 29-36

PDF (FULL PAPER)