Contemporary Concepts of a City in the Context of Sustainable Development: Perspective of Humanities and Natural Sciences

Współczesne koncepcje miast w kontekście zrównoważonego rozwoju: perspektywa humanistyczno-przyrodnicza

Marcin Leźnicki*, Aleksandra Lewandowska**

Nicolas Copernicus University
*Department of Bioethics and Moral Philosophy, Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń, Poland
E-mail: lemahr@umk.pl
** Department of Urban Studies and Regional Development, Lwowska 1, 87-100 Toruń, Poland
E-mail: lewandowska.aleksa@gmail.com

Abstract

The article’s purpose is to present, in the first place, mutual dependences between theoretical and practical speculations concerning urban space, shaped on the base of  the sustainable development principle, difficult to implement in practice. Secondly, the text is supposed to serve closer explication and regularization of terminology referring to sustainable urban development. Thirdly, it concerns more precise reflection on the problem of sustainable city, frequently compared to eco-city, green, compact or smart city, as concepts of non-identical from their definition. Fourthly, the text aspires to bridge the gap in editorial market, as far as the wide range of subject literature, is concerned and lack of review studies referring to sustainable urban development.

Key words: sustainable urban development, sustainable development, sustainable city, eco-city, green city

Streszczenie

Artykuł ma na celu ukazać, po pierwsze jakie zależności zachodzą pomiędzy teoretycznymi a praktycznymi rozważaniami na temat przestrzeni miejskiej kształtowanej w oparciu o trudną wdrożeniowo zasadę zrównoważonego rozwoju. Po drugie, tekst służy bliższej eksplikacji i uporządkowaniu terminologii z zakresu zrównoważonego rozwoju miast. Po trzecie, artykuł poświęcony jest bliższej refleksji nad problemem miasta zrównoważonego, konfrontowanego częstokroć z koncepcją eko-miasta, miasta ekologicznego, zielonego, kompaktowego, czy też miasta inteligentnego, jako konceptami z założenia nietożsamymi. Po czwarte wreszcie, tekst pretenduje do miana nieobecnego na rynku wydawniczym, a obszernego z uwagi na zastosowaną literaturę, przedmiotu opracowania przeglądowego z zakresu zrównoważonego rozwoju miast.

Słowa kluczowe: zrównoważony rozwój miast, zrównoważony rozwój, miasto zrównoważone, eko-miasto, miasto zielone

Problemy Ekorozwoju 11(2)2016: 45-54

PDF (FULL PAPER)