The Impact of Public Environmental Protection Expenditure on Economic Growth

Wpływ wydatków publicznych związanych z ochroną środowiska na wzrost gospodarczy

Piotr Krajewski

Katedra Makroekonomii Uniwersytetu Łódzkiego, Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Poland
E-mail: piotr_krajewski@uni.lodz.pl

Abstract

The article analyzes the impact of public environmental protection expenditure on economic growth. Estimating the strength of this relationship is of particular importance in the context of the recent global economic crisis. The paper is organized as follows. Firstly, theoretical model showing the mechanism of public environmental protection expenditure impact on GDP is presented. Then the results of an empirical study are shown. The study is conducted for the eleven countries of Central Europe. Econometric panel model is applied, which takes into account both time and cross-sectional dimension of the analyzed phenomenon, because, as indicated in the article, relying only on the variation over time may lead to misleading conclusions. The estimations based on panel model, conducted for the years 2001-2012, shows that the increase in public environmental protection expenditure has a positive effect on economic growth. Due to the fact that the analyzed period is heterogeneous, that is it covers both the period before the global economic crisis, and during its lifetime, calculations were also performed for two sub-periods. Results reveal that public environmental protection expenditure has stronger influence on GDP during crisis. Hence, the study shows that public environmental protection expenditure have no negative impact on economic growth, and its positive effects are strongest in case of economies affected by the global financial crisis.

Key words: environmental protection, public expenditures, economic growth

Streszczenie

W pracy poddano analizie wpływ wydatków publicznych związanych z ochroną środowiska na wzrost gospodarczy. Oszacowanie siły oddziaływania tego typu wydatków nabiera szczególnego znaczenia w kontekście ostatniego kryzysu gospodarczego na świecie. W pierwszej kolejności przedstawiono model teoretyczny, ukazujący mechanizm oddziaływania wydatków publicznych związanych z ochroną środowiska na PKB. Następnie ukazano wyniki badania empirycznego. Badanie przeprowadzono dla jedenastu krajów Europy Centralnej. Wykorzystano ekonometryczny model panelowy, który uwzględnia zarówno zmienność badanego zjawiska zarówno w czasie, jak i pomiędzy poszczególnymi krajami. Jak wykazano bowiem w artykule, oparcie się jedynie na zmienności w czasie może prowadzić do mylnych wniosków na temat badanego zjawiska. Z przeprowadzonych na podstawie modelu panelowego estymacji dla lat 2001-2012 wynika, że zwiększenie wydatków publicznych związanych z ochroną środowiska wpływa pozytywnie na wzrost gospodarczy. Ze względu na fakt, że analizowany okres jest niejednorodny, tj. obejmuje zarówno okres sprzed kryzysu gospodarczego na świecie, jak i w trakcie jego trwania, obliczenia wykonano również w rozbiciu na dwa podokresy. Uzyskano, że wydatki publiczne związane z ochroną środowiska oddziałują na PKB silniej w okresie kryzysu gospodarczego. Zatem z przeprowadzonych badań wynika, że wydatki publiczne związane z ochroną środowiska nie wpływają negatywnie na wzrost gospodarczy, a ich pozytywne skutki ekonomiczne są szczególnie silne w przypadku gospodarek dotkniętych światowym kryzysem finansowym.

Słowa kluczowe: ochrona środowiska, wydatki publiczne, wzrost gospodarczy

Problemy Ekorozwoju 11(2)2016: 99-104

PDF (FULL PAPER)