Number 7(1)2012

Table of Contents

A Genealogy of Ecophilosophies
Pochodzenie ekofilozofii
Michael S. Pak

Justice and Accountability as a Basis for Sustainable Development – the Case of International Environmental Law
Sprawiedliwość i odpowiedzialność jako podstawa zrównoważonego rozwoju – przypadek międzynarodowego prawa o ochronie środowiska
Piotr Krajewski

Sustainable Development and the Values We Share – Sustainability as the Confluence of Islamic and Western Ethical Frameworks
Zrównoważony rozwój i wspólne wartości – zrównoważenie jako punkt styczności Zachodnich i islamskich tradycji etycznych
Paweł Bernat

Social Marginalisation vs. Sustainable Development – Case of Homelessness
Marginalizacja społeczna a rozwój zrównoważony – przykład bezdomności
Paweł Rydzewski

Euro 2012 vs. Sustainable Development
Euro 2012 a zrównoważony rozwój
Zbigniew M. Karaczun

Future Prospects of Industrial Ecology as a Set of Tools for Sustainable Development
Perspektywy ekologii przemysłowej jako zestawu narzędzi wspierających rozwój zrównoważony
G Venkatesh

A Novel Approach to Evaluating Sustainable Development
Nowe podejście do waloryzacji rozwoju zrównoważonego
Z. Rodojicic, S. Isljamovic, N. Petrovic, V. Jeremic

Determination of the Ecological-economic Degree of Development in Countries of SE Europe – Weight Coefficients Technique
Oszacowanie ekologiczno-ekonomicznego poziomu rozwoju w krajach południowo-wschodniej Europy
M. Golušin, O. Munitlak Ivanović, L. Jovanović, S. Domazet

Henryk Skolimowski’s Ecophilosophy in the Aspect of Philosophy of History
Historiozoficzny aspekt ekofilozofii Henryka Skolimowskiego
Leszek Gawor

The Jevons Effect and the Consumption of Energy in the European Union
Paradoks Jevons’a a konsumpcja energii w Unii Europejskiej
Dariusz Pieńkowski

Natura 2000 – the Opportunities and Dilemmas of the Rural Development within European Ecological Network
Natura 2000 – możliwości i dylematy rozwoju obszarów wiejskich objętych europejską siecią ekologiczną
Artur Bołtromiuk

Communiques on Activities of the State Environmental Council of Poland
19th EEAC Annual Conference 2011
Tomasz Winnicki