Justice and Accountability as a Basis for Sustainable Development – the Case of International Environmental Law

Sprawiedliwość i odpowiedzialność jako podstawa zrównoważonego rozwoju – przypadek międzynarodowego prawa ochrony środowiska

Piotr Krajewski

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, ul. Warszawska 98, 10-702 Olsztyn
E-mail: piotr529@wp.pl

Abstract

The right to environment is one of the fundamental rights of the individual and collective rights. Hence, the legal environmental protection also requires ethical and economic elements that are derived from the precautionary principle. Its assessment should always be interpreted in the context of the cultural changes taking place to promote new aims and values. Because of that, nowadays legal environment protection is combined with the principle of sustainable development, which requires foresight in anticipating the possible consequences of human activities. Given the intensive development of technologies based on the use of living biological systems, the issues of intergenerational justice are complicated. Sustainable development policy, solving problems of resource use and taking into account the integrity of the nature’s various elements, requires education and development of environmental ethics which should be understood as restrictive ethics, i.e. the choice and willingness not to abuse available resources. This ethics consists of accountability and respect for future generations which also have the right to inherit the environment that fits for life and that provides opportunities for development.

Key words: justice,accountability, international environmental law, protection of life environment, sustainable development

Streszczenie

Prawo do środowiska zalicza się do podstawowych praw jednostki i do praw grupowych. Stąd prawna ochrona środowiska wymaga również uwzględnienia elementów etycznego i ekonomicznego wywodzących się z zasady przezorności. Jej oceny należy zawsze dokonywać w kontekście zachodzących zmian kulturowych promujących nowe cele i nowe wartości. Toteż obecnie najczęściej łączona jest z zasadą zrównoważonego rozwoju, która nakazuje dalekowzroczność w przewidywaniu możliwych konsekwencji działalności człowieka. Wobec intensywnego rozwoju technologii opartych na wykorzystaniu żywych systemów biologicznych równie skomplikowanie przedstawiają się kwestie sprawiedliwości międzypokoleniowej. Polityka zrównoważonego rozwoju, a więc rozwiązywania problemów wykorzystywania zasobów z uwzględnieniem integralności różnych elementów natury, wymaga edukacji i rozwijania etyki środowiskowej, którą należy rozumieć jako etykę ograniczania, tj. wyboru i gotowości do nienadużywania dostępnych zasobów; etykę, na którą składa się odpowiedzialność i poszanowanie przyszłych pokoleń, które tak jak my mają prawo odziedziczyć po nas środowisko nadające się do życia i dające szanse rozwoju.

Słowa kluczowe: sprawiedliwość, odpowiedzialność, międzynarodowe prawo ochrony środowiska, ochrona środowiska życia, zrównoważony rozwój

Problemy Ekorozwoju 7(1)2012: 15-31

PDF (FULL PAPER)