Determination of the Ecological-Economic Degree of Development in Countries of SE Europe – Weight Coefficients Technique

Oszacowanie ekologiczno-ekonomicznego poziomu rozwoju w krajach południowo-wschodniej Europy

Mirjana Golušin*, Olja Munitlak Ivanović**, Larisa Jovanović***, Siniša Domazet*

*Educons University, Vojvode Putnika bb, Sremska Kamenica, 21208, Serbia,
E-mail: mirjanagolusin@sbb.rs, sdomazetns@gmail.com
**Faculty of Business in Services, Vojvode Putnika st. bb, 21000 Sremska Kamenica, 21208, Serbia
E-mail:oljaivanovic@eunet.rs
***Vojvode Putnika bb, Sremska Kamenica, 21208, Serbia
E-mail: ecologica@open.telekom.rs.

Abstract

The practice has indicated that there is a particularly sensitive relationship that exists between ecological and economic subsystem of sustainable development. Therefore this research suggests to compare the states of these two subsystems as a new conceptual frame which is essential for strategic conceptualization of development of countries, by the use of weight (importance) coefficients method. The research pointed out at a rather visible gap between the achieved degree of economic and ecological development in the countries of South Eastern Europe in respect to Germany and France – which were taken into consideration as two of the most developed countries in the European Union and in the entire world. The usage of statistic method of weight (importance) coefficients requires assigning a certain degree (of individual value) to each and every indicator. In order to have a better overview and to get more precise results the weight coefficients in range from 0 to 100 were used. The results obtained by using the scale with lower values showed less qualitative final outcome. Used statistical technique for indicated research has shown excellent results and requires additional improvements.

Key words: ecological indicators, economic indicators, weight coefficients, SE Europe

Streszczenie

Praktyka wskazuje na istnienie szczególnego powiązania pomiędzy ekologicznym i ekonomicznym subsytemem rozwoju zrównoważonego. Dlatego w prezentowanych badaniach dokonaliśmy porównania stanów tych dwóch subsystemów używając metody współczynników ważności – to nowa perspektywa niezbędna dla strategicznej konceptualizacji rozwoju poszczególnych krajów. Badania wskazały na istnienie poważnych rozbieżności pomiędzy osiągniętym poziomem ekonomicznego i ekologicznego rozwoju krajów Europy Południowo-Wschodniej a najbardziej rozwiniętymi krajami, tak w Unii Europejskiej, jak i z perspektywy ogólnoświatowej, którymi są Niemcy i Francja. Użycie metod statystycznych wymaga przypisania określonego stopnia (wartości indywidualnej) dla każdego wskaźnika. Aby uzyskać bardziej trafne wyniki użyto współczynników ważności z zakresu 1 – 100. 

Słowa kluczowe: wskaźniki ekologiczne, wskaźniki ekonomiczne, współczynniki ważności, Europa płd.-wsch.

Problemy Ekorozwoju 7(1)2012: 87-93

PDF (FULL PAPER)