Social Marginalisation vs. Sustainable Development – Case of Homelessness

Marginalizacja społeczna a rozwój zrównoważony – przykład bezdomności

Paweł Rydzewski

College of Enterprise and Administration in Lublin (Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości  i Administracji w Lublinie), ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin, Poland
E-mail: p.rydzewski@wspa.pl

Abstract

The article presents the results of the research on marginalization of the homeless in the Lublin Province. 500 individual questionnaire interviews were conducted with the homeless in four cities in the region. Specially developed for this type of research indicators were used. The research findings show that more than half of the homeless experience very high levels of social exclusion (maximum, on the scale). The article also attempts to link the exclusion level with social and demographic characteristics of the homeless (gender, age, education) and variables, such as causes and length of homelessness, family-of-origin and willingness to get out of homelessness. The research conducted contributes to the discussion on the social dimension of sustainable development and its barriers, such as marginalization.

Key words: homelessness, marginalization, social exclusion

Streszczenie

W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących marginalizacji osób bezdomnych na terenie województwa lubelskiego. Przeprowadzono 500 indywidualnych wywiadów kwestionariuszowych z bezdomnymi w czterech miastach regionu. Wykorzystując opracowane specjalnie dla tego typu badań wskaźniki stwierdzono, że ponad połowa bezdomnych charakteryzuje się bardzo dużym (maksymalnym na skali) poziomem wykluczenia społecznego. W artykule podjęto również próbę powiązania wielkości marginalizacji bezdomnych z ich cechami społeczno-demograficznymi (płeć, wiek, wykształcenie) oraz takimi zmiennymi, jak typ przyczyny bezdomności, długość stażu bezdomności, typ rodziny pochodzenia i chęć wyjścia ze stanu bezdomności. Przeprowadzone badania stanowią przyczynek do dyskusji odnoszącej się do społecznego wymiaru rozwoju zrównoważonego oraz jego barier takich jak marginalizacja.

Słowa kluczowe: bezdomność, marginalizacja, wykluczenie społeczne

Problemy Ekorozwoju 7(1)2012: 43-59

PDF (FULL PAPER)