Henryk Skolimowski’s Ecophilosophy in the Aspect of Philosophy of History

Historiozoficzny aspekt ekofilozofii Henryka Skolimowskiego

Leszek Gawor

Uniwersytet Rzeszowski, Międzyuczelniany Instytut Filozofii, Rzeszów, Poland
E-mail: leszek.gawor@gmail.com

Abstract

The presented text is an attempt to reconstruct the philosophy of history of Henryk Skolimowski – the idea can be extracted from his various works. The concept of eco-philosophy by Skolimowski is a de facto social philosophy that critically evaluates the present condition of human civilization. The rescue for it is postulated metanoia (change) of man of the new millennium. This necessary transformation of contemporary man into homo ecologicus, which is the central point of eco-philosophy, is based on a certain vision of history. On the one hand it shows the logic of the history that brings the humanity to the brink of a precipice, on the other, it spins an optimistic prospective reflection on the future of man almost mystically reborn as an active element of a higher level of human development – cosmocracy.

Key words: Skolimowski, philosophy of history, eco-philosophy, metanoia, homo ecologicus, cosmocracy

Streszczenie

Przedstawiany tekst jest próbą rekonstrukcji filozofii dziejów Skolimowskiego, dającej się wyczytać z  jego różnorodnych tekstów. Koncepcja ekofilozofii Skolimowskiego jest de facto filozofią społeczną, krytycznie oceniającą kondycję dzisiejszej cywilizacji ludzkiej. Ratunkiem dla niej jest postulowana metanoja (przemiana) człowieka początku nowego tysiąclecia. Ta konieczna transformacja człowieka współczesnego w homo ecologicus, co jest centralnym punktem ekofilozofii,oparta jest na określonej wizji dziejów. Ukazuje ona z jednej strony logikę historii doprowadzającą ludzkość na skraj przepaści. Z drugiej zaś snuje optymistycznie prospektywną refleksję nad przyszłością człowieka mistycznie wręcz odrodzonego, jako aktywnego elementu wyższego poziomu rozwoju ludzkości – kosmokracji.

Słowa kluczowe: Skolimowski, filozofia dziejów, ekofilozofia, metanoja, homo ecologicus, kosmokracja

Problemy Ekorozwoju 7(1)2012: 95-103

PDF (FULL PAPER)