Future prospects of Industrial Ecology as a Set of Tools for Sustainable Development

Perspektywy ekologii przemysłowej jako zestawu narzędzi wspierających rozwój zrównoważony

G Venkatesh

Department of Hydraulic and Environmental Engineering, Norwegian University of Science and Technology, Norway 7491
E-mail: venkatesh.govindarajan@ntnu.no

Abstract

From thought to action, ideas to implementation… that is the way to go. Industrial ecology as a set of tools and strategies to shape the world of the future and enable it to develop sustainably, needs to adjust and evolve over time. There is often a risk of having to rob Peter to pay Paul which must be minimized. The wheels-within-wheels nature of sustainable development needs to be appreciated and accepted in advance, even if one may agree that it would be difficult to please everyone equally. Something’s gotta give, as they say, for something else to stay.

Industrial ecology as a field of education and research is in its teens now, raring to go. In the days to come, even as it entrenches itself as a mature discipline in university campuses across the world, it is vital and extremely necessary to ensure that the links to society, government and industry are strengthened and researchers in this discipline do not become ivory-tower idealists dishing out theories ad infinitum, which do not have any relevance to ground realities.

Key words: sustainable development, social, economic, environmental, Triple Bottom Line, life-cycle thinking, government, society, industry, science, thought, deed, ideas, policies, practice

Streszczenie

Od myśli do działania, od idei do wdrażania w życie… tak właśnie funkcjonujemy. Ekologia przemysłowa jako zestaw narzędzi i strategii pozwalających kształtować świat przyszłości umożliwiając jego zrównoważony rozwój dostosowuje się i zmienia w czasie. Zawsze istnieje zagrożenie, że nasz cel będzie realizowany czyimś kosztem, co należy zminimalizować. W każdej sytuacji należy jednak zaakceptować ideę rozwoju zrównoważonego w całej swej złożoności, nawet gdy spełnienie w równym stopniu potrzeb wszystkich okaże się problematyczne. Jak głosi popularne powiedzenie: Aby coś osiągnąć, z czegoś trzeba zrezygnować.

Ekologia przemysłowa jest wyzwaniem edukacyjnym i polem badań naukowych. To dyscyplina, która dopiero zaczyna się rozwijać. Ważne jest, aby wraz ze wzrostem jej popularności pozostała ona dyscypliną praktyczną, służącą społeczeństwom, władzom i przemysłowi, a także aby uprawiający ją naukowcy nie stali się oderwanymi od rzeczywistości teoretykami mnożącymi swoje teorie w nieskończoność, zapominając o świecie rzeczywistym.

Słowa kluczowe: Rozwój zrównoważony, społeczny, ekonomiczny, środowiskowy, trojakie podejście do zrównoważoności, cykl życia LCA, rząd, społeczeństwo, przemysł, nauka, myśl, czyny, idee, polityka, praktyka

Problemy Ekorozwoju 7(1)2012: 77-80

PDF (FULL PAPER)