Selected methods of water resources accounting in the aspect of sustainable development

Wybrane metody bilansowania zasobów wody w świetle koncepcji zrównoważonego rozwoju

Marcin K. Widomski

Faculty of Environmental Engineering, Lublin University of Technology, Nadbystrzycka 40B, 20-618 Lublin, Poland
E-mail: M.Widomski@wis.pol.lublin.pl

Abstract

Fresh water is one of the most important natural resources required by the societies’ proper operation to meet their biological and industrial needs. Thus, water is a key resource, which availability or scarcity, should be considered carefully in strategies of sustainable social, economic and technical development, with full respect to nature and rules of intergenerational justice. Preservation of fresh water resources for the next generations is highly required by the rule of sustainable development, which results in the need for water accounting for industry and services located in the given watershed as well as for the proper, sustainable water management. This paper contains presentation and analysis of five popular methods used in industrial water accounting i.e. Water Footprint,  Life Cycle Assessment,  Global Water Tool,  Water Sustainability Tools and the exemplary industrial method developed by Schornagel. The apllicational abilities of the described methods and the attempt of the presented methods assessment in compliance to the three main priorities of sustainable development were discussed. The set of basic requirements met by the method orientated towards sustainable development was also presented.

Key words: sustainable development, water resources, industrial water demand, waste water, industrial water balance, sustainable water management

Streszczenie

Słodka woda, poprzez zaspokajanie potrzeb biologicznych i przemysłowych ludzi, stanowi jeden z podstawowych surowców naturalnych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania człowieka. Woda jest więc jednym z kluczowych surowców naturalnych, którego dostępność lub brak powinny być brane pod uwagę w strategiach zrównoważonego rozwoju społecznego, ekonomicznego i technicznego, realizowanego z poszanowaniem natury oraz sprawiedliwości międzypokoleniowej. Zachowanie zasady zrównoważonego rozwoju wymaga zachowania zasobów wody dla przyszłych pokoleń, stąd konieczność dokładnego określenia zapotrzebowania wody na cele produkcyjne i usługowe w danej zlewni oraz zrównoważonego nimi gospodarowania. W pracy niniejszej przedstawiono i omówiono pięć popularnych metod bilansowania zasobów wodnych na cele przemysłowe oraz prowadzenia obliczeń bilansu wodnego przedsiębiorstwa, tj. Water Footprint,  Life Cycle Assessment,  Global Water Tool,  Water Sustainability Tools oraz metodę przemysłową Schornagela. Uwypuklono możliwości aplikacyjne omawianych metod oraz dokonano próby ich oceny w aspekcie trzech podstawowych płaszczyzn zrównoważonego rozwoju. Przedstawiono także podstawowe wymagania jakie powinna spełniać metoda bilansowania zasobów wodnych zorientowana na zrównoważony rozwój.

Słowa kluczowe: zrównoważony rozwój, zasoby wody, zużycie wody na cele produkcyjne, ścieki, bilans wodny przedsiębiorstwa, zrównoważona gospodarka wodna

Problemy Ekorozwoju 9(1)2014: 141-150

PDF (FULL PAPER)