Strategies Against Technological Exclusion. The Contribution of the Sustainable Development Concept to the Process of Economic Inclusion of Developing Countries

Strategie przeciwko ekskluzji technologicznej. Wkład idei zrównoważonego rozwoju w proces inkluzji ekonomicznej państw rozwijających się

Agnieszka Makarewicz-Marcinkiewicz

Poznań University of Life Sciences, Department of Social Sciences, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, Poland
E-mail: makmar@up.poznan.pl

Abstract

The article is on the technological dimension of exclusion, which concerns the states underprivileged in transnational economic processes, phenomenon, which is of crucial importance for development and growth. The article deals with the consequences of unbridled economic growth, unequal access to technological progress, in the context of the current paradigm of sustainable development. Nowadays, developing countries lack the capacity to access and utilize the newest advances in science and technology. Technology, as crucial contribution to the sustainable development, needs to be the poor and nature orientated. Its diffusion, production, adaptation and usage should be universal in order to provide social inclusion and enhancement of the economically excluded nations.

The author aims to present theoretical models of economic growth, sustainable development strategies of developed and highly developed countries, as well as the strategies implemented in order to prevent developing countries from the technological, and hence economic exclusion.

Key words:  sustainable development, transnational capital, technology transfer, exclusion, economic growth

Streszczenie

Niniejszy artykuł traktuje o technologicznym wymiarze ekskluzji państw poszkodowanych w transnarodowych procesach gospodarczych, które to zjawisko ma współcześnie decydujące znaczenie dla rozwoju i wzrostu gospodarczego. Opracowanie przedstawia konsekwencje niepohamowanego wzrostu gospodarczego, nierównego dostępu do osiągnięć rozwoju technologicznego, w kontekście aktualnie obowiązującego paradygmatu zrównoważonego rozwoju. Współcześnie kraje rozwijające się nie mają możliwości zastosowania najnowszych zdobyczy nauki i technologii. Technologie, jako kluczowe dla zrównoważonego rozwoju, winny być zorientowane na środowisko naturalne i zjawisko ubóstwa. Ich dyfuzja, produkcja, adaptacja i stosowanie powinny mieć zasięg ogólnoświatowy, by zapewnić społeczną inkluzję oraz wzmocnienie ekonomiczne wykluczonych narodów.

Celem artykułu jest prezentacja teoretycznych modeli wzrostu gospodarczego, strategii zrównoważonego rozwoju państw rozwiniętych i wysokorozwiniętych oraz strategii stosowanych by uchronić kraje rozwijające się przed technologicznym, a co za tym idzie ekonomicznym wykluczeniem.

Słowa kluczowe: zrównoważony rozwój, kapitał transnarodowy, transfer technologii, ekskluzja,  wzrost gospodarczy

Problemy Ekorozwoju 8(2)2013: 67-74

PDF (FULL PAPER)