Walery Goetel and the Idea of Sozology

Walery Goetel i idea sozologii

Leszek Gawor

Rzeszów University, Interfaculty Institute of Philosophy, Ul. Rejtana 16 C, 35-959 Rzeszów, Poland
E-mail: leszek.gawor@gmail.com

Abstract

The article presents the concept of sozology, formulated by Walery Goetel in the 1960s, an innovative proposal to establish an autonomous and interdisciplinary branch of science concerning the protection of the environment. The essence of this idea was to determine the subject matter of the postulated branch science that would include the protection of the natural environment as well as the social environment, which was a major breakthrough and is now an indisputable axiom of ecology, ecophilosophy, the study into the protection of the life of human environment, and the idea of sustainable development. Furthermore, the text contains a short biography of the Polish scientist and presents the reception of Goetl in modern Polish ecological thought in the form of systemic sozology and sozophilosophy.

Keys words: ecophilosophy, ecology, nature, protection, sozophilosophy, sozology, systemic sozology, environment

Streszczenie

Artykuł prezentuje sformułowaną przez Walerego Goetla w latach 60. XX w. koncepcję sozologii – nowatorską propozycję ustanowienia autonomicznej i  interdyscyplinarnej nauki o ochronie środowiska. Istotą tego pomysłu było określenie przedmiotu postulowanej nauki obejmującego ochronę nie tylko środowiska przyrodniczego, ale także i społecznego, co stanowiło prawdziwy przełom a współcześnie  jest niepodważalnym aksjomatem ekologii, ekofilozofii, nauki o ochronie życia środowiska ludzkiego, a także idei zrównoważonego rozwoju. Tekst zawiera także krótką biografię uczonego polskiego oraz ukazuje recepcję  Goetla we współczesnej polskiej myśli ekologicznej w postaci idei sozologii systemowej oraz sozofilozofii.

Słowa kluczowe: ekoflilozofia, ekologia, przyroda, sozofilozofia, sozologia, sozologia systemowa, środowisko

Problemy Ekorozwoju 8(1)2013: 83-89

PDF (FULL PAPER)