Economic Crisis, Trust and Socio-Economic Aspects of Sustainable Development

Kryzys ekonomiczny, kryzys zaufania a społeczno-ekonomiczne aspekty zrównoważonego rozwoju

Paweł Kossecki* , Jacek Wachowicz**

*Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. L. Schillera, ul. Targowa 61/63, 90-323 Łódź, Poland
E-mail: kossecki@poczta.onet.pl
**Wydział Zarządzania i Ekonomii, Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, Poland
E-mail: jacek.wachowicz@zie.pg.gda.pl

Abstract

Authors described the relationships between economic crisis and a crisis of trust. This study identifies key elements that play significant role in trust building and destruction. The consequences of behavioral factors of the market players are discussed. Relationships between social status, higher acceptance of risk and decrease of trust in the economic system are analyzed. The importance of trust and intergenerational justice as a base factor for long-term socio-economic growth are also highlighted. Key words: sustainable development, trust, crisis, economy, financial markets, intergenerational justice

Streszczenie

W artykule podjęto tematykę relacji pomiędzy kryzysem ekonomicznym i kryzysem zaufania. Omówiono elementy kreujące i destruktywne w procesie budowy zaufania w gospodarce. Przedstawiono konsekwencje wynikające z zachowań uczestników procesów ekonomicznych oraz relacje zachodzące pomiędzy statusem materialnym inwestorów, a akceptowaniem przez nich wyższego poziomu ryzyka i spadkiem zaufania do systemu ekonomicznego. Wskazano istotność zaufania do systemu ekonomicznego oraz sprawiedliwości międzypokoleniowej jako podstaw zrównoważonego, trwałego, długoterminowego rozwoju społeczno-ekonomicznego.

Słowa kluczowe: rozwój zrównoważony, zaufanie, kryzys, ekonomia, rynki finansowe, sprawiedliwość międzypokoleniowa

Problemy Ekorozwoju 8(1)2013: 65-71

PDF (FULL PAPER)