Ecosystem Services in the Light of a Sustainable Knowledge-based Economy

Usługi środowiska w świetle zrównoważonej gospodarki opartej na wiedzy

Artur Michałowski

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku, Zakład Nauk Ekonomicznych, ul. Dojlidy Fabryczne 26, 15-555 Białystok, Poland
E-mail: amichalowski@wsap.bialystok.pl

Abstract

The article attempts to present the issue of ecosystem services in the light of a sustainable knowledge-based economy. The category of ecosystem services is of key importance in the emerging economy of sustainable development, which analyses the society-economy-environment macro-system. The economic system should be based on knowledge and pursue a new paradigm of sustainable development, with consideration given to ecosystem services. The article examines the most important aspects of sustainable development and the essence of a sustainable knowledge-based economy as theoretical and practical perspectives of outlining the foundations of ecosystem services for the development of society.

Key words: sustainable development, economy of sustainable development, knowledge-based economy, sustainable knowledge-based economy, ecosystem services, natural processes

Streszczenie

Celem opracowania jest próba przedstawienia problematyki usług środowiska (świadczeń ekosystemów) w świetle zrównoważonej gospodarki opartej na wiedzy. Kategoria usług środowiska jest priorytetową w tworzącej się ekonomii zrównoważonego rozwoju, która obejmuje analizę makrosystemu społeczeństwo-gospodarka-środowisko. System gospodarki powinien opierać się na wiedzy i realizować nowy paradygmat zrównoważonego rozwoju z uwzględnieniem usług środowiska. W opracowaniu przeanalizowano najważniejsze aspekty zrównoważonego rozwoju i istotę zrównoważonej gospodarki opartej na wiedzy jako teoretyczne i praktyczne perspektywy zarysowania podstaw usług środowiska na rzecz rozwoju społeczeństwa.

Słowa kluczowe: zrównoważony rozwój, ekonomia zrównoważonego rozwoju, gospodarka oparta na wiedzy, zrównoważona gospodarka oparta na wiedzy,  usługi środowiska  (świadczenia ekosystemów),  procesy przyrodnicze

Problemy Ekorozwoju 7(2)2012: 97-106

PDF (FULL PAPER)